''Bilim Araştırma Vakfı Davasın''da Toplanan Deliller BAV Camiası Mensuplarının Masumiyetini Ortaya Koymuştur

Sözkonusu davada, yar­gı­la­nan ki­şi­le­ri aklayan pek çok bel­ge, de­lil ve ta­nık an­la­tı­mı da­va dos­ya­sı­na gir­miş­tir. TOP­LAM SA­YI­LA­RI 250’Yİ BU­LAN bu ka­nıt­lar, BAV Da­va­sın­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­rin MA­SUM OL­DUK­LA­RI­NI VE BİR İF­Tİ­RA­YA MA­RUZ KAL­DIK­LA­RI­NI bel­ge­le­miş­tir. Aşa­ğı­da kü­çük bir kıs­mı sı­ra­la­nan so­mut de­lil­ler, bu da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­rin ma­su­mi­yet­le­ri­ni ka­nıt­la­ma­ya faz­la­sıy­la ye­ter­li­dir.
 
1. DE­LİL: Da­va­da top­la­nan de­lil­ler, da­va­nın en önem­li ta­nı­ğı ola­rak gös­te­ri­len Eb­ru Şim­şek’in ger­çek­le­ri giz­le­di­ği­ni, çar­pıt­tı­ğı­nı ve BAV men­sup­la­rı­na if­ti­ra­da bu­lun­du­ğu­nu bel­ge­le­miş­tir. Bu ne­den­le, Eb­ru Şim­şek aley­hin­de baş­ta İs­tan­bul C. Baş­sav­cı­lı­ğı ol­mak üze­re çe­şit­li sav­cı­lık­lar­ca (İs­tan­bul C. Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 03/7250 Hz., Tuz­la Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 02/2660 Hz., Ka­dı­köy Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 02/22957 Hz., Ka­dı­köy Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 02/15293 Hz., Ka­dı­köy Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 03/1096 Hz., Bü­yük­çek­me­ce Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 02/7488 Hz., İs­tan­bul Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 03/17120, İs­tan­bul Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 03/53596 Hz. Sa­yı­lı so­ruş­tur­ma­lar ne­ti­ce­sin­de) İF­Tİ­RA SU­ÇUN­DAN açıl­mış ve ha­len de­vam eden 8 AY­RI CE­ZA DA­VA­SI bu­lun­mak­ta­dır.
 
2. DE­LİL:  Res­mi bi­lir­ki­şi ra­po­ru, Eb­ru Şim­şek’in id­di­ala­rı­nın asıl­sız ol­du­ğu­nu is­pat­la­mış­tır. Eb­ru Şim­şek, mah­ke­me­de, 1994 yı­lın­da Ka­nal 6 Te­le­viz­yo­nu’nda ya­yın­la­nan gö­rün­tü­le­ri­nin BAV men­sup­la­rın­dan bi­ri­nin İs­tin­ye’de­ki evin­de çe­kil­di­ği­ni öne sür­müş ve bu evi po­li­se de gös­ter­miş­tir. Ne var ki, Eb­ru Şim­şek’in gö­rün­tü­le­rin­de­ki ger­çek ev ile if­ti­ra et­ti­ği (İs­tin­ye’de­ki) evin Mİ­MA­Rİ SİS­TEM­LE­Rİ TA­MA­MEN FARK­LI­DIR. Eb­ru Şim­şek’in 10 se­ne­den be­ri yar­gı­dan, ba­sın­dan, ka­mu­oyun­dan giz­le­di­ği ger­çek evin tüm du­var­la­rın­da ko­lon ve ki­riş­ler var­dır. Oy­sa, if­ti­ra et­ti­ği İs­tin­ye’de­ki evin du­var­la­rı ve ta­van­la­rı düz­dür, hiç­bir ko­lon ve­ya ki­riş bu­lun­ma­mak­ta­dır.  Gö­rün­tü­de­ki ev ile gös­ter­di­ği ev apay­rı bi­na­lar­dır. Ni­te­kim İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nin 2004/337 E. sa­yı­lı dos­ya­sın­da gö­rev­len­dir­di­ği İn­şa­at Yük­sek Mü­hen­di­si bi­lir­ki­şi Çağ­lar Gök­su ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 18.10.2004 ta­rih­li ra­por, EB­RU ŞİM­ŞEK’İN GÖ­RÜN­TÜ­LE­RİN­DE­Kİ EVİN İS­TİN­YE’DE­Kİ EV OL­MA­DI­ĞI­NI, do­la­yı­sıy­la ola­yın BAV men­sup­la­rı ile hiç­bir il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı tar­tış­ma­sız bi­çim­de or­ta­ya çı­kar­mış­tır.
 
3. DE­LİL: De­lil­ler top­lan­dı­ğın­da, Eb­ru Şim­şek’in teh­dit ve şan­taj id­di­ala­rı­nın da ger­çek­dı­şı ol­du­ğu ke­sin­leş­miş­tir. Bu ko­nu­da bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­si ya­pan İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Ad­li Tıp Ana­bi­lim­da­lı Baş­kan­lı­ğı, Eb­ru Şim­şek’in gö­rün­tü­le­ri­ni in­ce­le­miş ve bu ki­şi­nin “si­lah­la teh­dit edil­dim”, “ba­na uyuş­tu­ru­cu hap ve­ril­di”, “gö­rün­tü­ler­de ba­na zor­la ha­yat ka­dı­nı ro­lü yap­tı­rıl­dı” gi­bi id­di­ala­rı­nın ger­çek­dı­şı ol­du­ğu­nu 21.10.2005 ta­rih ve 2005/127765 sa­yı­lı ra­po­ruy­la tes­pit et­miş­tir.
4. DE­LİL: Ma­lum gö­rün­tü­ler 1994 yı­lın­da ya­yın­lan­dı­ğın­da, Eb­ru Şim­şek’e, “bu­nu BAV Ca­mi­ası men­sup­la­rı­nın üze­ri­ne ata­lım” ak­lı­nı ve­ren Fi­liz Ka­ra­taş isim­li ki­şi, ta­nık ola­rak 09.12.2004 ta­ri­hin­de İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nin 04/337 E. sa­yı­lı dos­ya­sın­da mah­ke­me önün­de her şe­yi iti­raf et­miş­tir. O dö­nem, Eb­ru Şim­şek’le ay­nı evi pay­la­şan Fi­liz Ka­ra­taş, Eb­ru Şim­şek’in gö­rün­tü­le­rin­de­ki olay­la BAV Ca­mi­ası men­sup­la­rı­nın hiç­bir il­gi­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı, BU HA­YA­Lİ İD­Dİ­AYI BİR­LİK­TE UY­DUR­DUK­LA­RI­NI açık­la­mış­tır.
 
5. DE­LİL: Eb­ru Şim­şek’in BAV da­va­sı­na ko­nu olan ha­ya­li id­di­ala­rı, da­ha ön­ce de (Eb­ru Şim­şek’in bu asıl­sız id­di­ayı ilk ola­rak or­ta­ya at­tı­ğı 1994 yı­lın­da baş­la­yan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da) Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lık­la­rı ta­ra­fın­dan araş­tı­rıl­mış, ya­pı­lan tah­ki­kat so­nun­da bu İD­Dİ­ALA­RIN MES­NET­SİZ VE GER­ÇEK­DI­ŞI OL­DU­ĞU an­la­şıl­mış­tır. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Eb­ru Şim­şek’in ay­nı id­di­ala­rı hak­kın­da (1999 yı­lın­da) İs­tan­bul C. Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 12.08.1999 ta­rih ve 96/9848 Hz – 99/8409 K. sa­yı­lı TA­KİP­SİZ­LİK KA­RA­RI ver­miş­tir. Bu ta­kip­siz­lik ka­ra­rı da ke­sin­leş­miş­tir.
 
6. DE­LİL: BAV da­va­sın­da şi­ka­ye­ti­ni sür­dü­ren di­ğer ki­şi olan Fa­tih Al­tay­lı’nın “sa­nık­lar ba­na ha­ka­ret içe­ren faks­lar gön­der­di­ler” id­di­ası­nın ger­çek­dı­şı ol­du­ğu, Kar­tal 2. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si’nin 96/381 E. – 98/508 K sa­yı ve 12.06.98 ta­rih­li ke­sin­leş­miş ka­ra­rı, İs­tan­bul 6. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si’nin 01/261 E. - 02/335 K. Sa­yı ve 22.05.20 02 ta­rih­li ke­sin­leş­miş ka­ra­rı ve İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si’nin söz ko­nu­su dos­ya­ya sun­du­ğu 28.01.2002 ta­rih­li bi­lir­ki­şi ra­po­ruy­la an­la­şıl­mış­tır.
 
7. DE­LİL: DYP Ge­nel Baş­ka­nı Sa­yın Meh­met Ağar ile DYP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­yın Ce­lal Adan, de­lil­ler top­lan­dık­tan son­ra, bu da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­rin ken­di­le­ri­ne kar­şı hu­ku­ka ay­kı­rı bir dav­ra­nış­la­rı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­na KE­SİN KA­NA­AT­LE­Rİ­NİN GEL­Dİ­Ğİ­Nİ ifa­de ede­rek 02.11.2004 ve 24.02.2005 ta­rih­le­rin­de şi­ka­yet­le­ri­ni ge­ri çek­miş­ler­dir.   
 
8. DE­LİL: İd­di­ana­me­de isim­le­ri bu­lu­nan di­ğer ki­şi­le­rin tü­mü, 1999 ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alı­nan ha­nım­la­rın an­ne ve ba­ba­la­rı­dır. Bu ki­şi­ler, “eğer şi­ka­yet­çi ol­maz­sa­nız kı­zı­nı­zı bir da­ha gö­re­mez­si­niz” di­ye­rek kor­ku­tu­lup şi­ka­yet­çi ol­ma­ya zor­lan­mış­lar­dır. Ev­lat­la­rı­na ka­vuş­tuk­la­rın­da ise, sav­cı­lı­ğa ve mah­ke­me­ye baş­vu­ra­rak, kim­se­den şi­ka­yet­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı açık­ça ifa­de et­miş­ler­dir.
 
9. DE­LİL: İd­di­ana­me­de şan­taj id­di­ala­rı­nın söz­de de­li­li ola­rak gös­te­ri­len ve tu­ta­nak­lar­da “giz­li ka­me­ra” ola­rak isim­len­di­ri­len eş­ya­la­rın, SI­RA­DAN BAH­ÇE KA­ME­RA­LA­RI ol­du­ğu (Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Elekt­rik-Elekt­ro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Av­ni Mor­gül ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 15/01/2002 ta­rih­li bi­lir­ki­şi ra­po­ru baş­ta ol­mak üze­re) çe­şit­li üni­ver­si­te­le­rin bi­lir­ki­şi ra­por­la­rıy­la or­ta­ya çık­mış­tır.
 
10. DE­LİL: Ha­yal mah­su­lü şan­taj id­di­ala­rı­nın hiç­bir de­li­li ya da da­ya­na­ğı yok­tur. Bu tür id­di­ala­rın söz­de ka­nı­tı ola­rak ba­sın men­sup­la­rı­na teş­hir edi­len ve “şan­taj ka­se­ti” ola­rak gös­te­ril­me­ye ça­lı­şı­lan CD’le­rin, SI­RA­DAN BEL­GE­SEL FİLM­LER ol­du­ğu an­la­şıl­mış­tır. Ay­rı­ca ba­sın­da ken­di­le­ri­ne şan­taj ya­pıl­dı­ğı id­dia edi­len isim­ler, hem şan­taj id­di­ala­rı­nı hem de gö­rün­tü­le­ri­nin çe­kil­di­ği id­di­ala­rı­nı her aşa­ma­da red­det­miş­ler­dir.
          
11. DE­LİL: İd­di­ana­me­de söz­de suç de­li­li ola­rak zik­re­di­len ve ya­sa­dı­şı bir eş­ya ha­va­sı ver­mek için tu­ta­nak­lar­da “dis­ket si­li­ci” ola­rak isim­len­di­ri­len elekt­ro­nik eş­ya­nın, her bil­gi­sa­yar­da kul­la­nı­lan ve bil­gi­sa­ya­ra dis­ket tak­ma­ya ya­ra­yan SI­RA­DAN DİS­KET SÜ­RÜ­CÜ­SÜ ol­du­ğu İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len, İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Fo­to Film Şu­be­de gö­rev­li bi­lir­ki­şi­ler Ru­şen Öz­top­rak ve Mus­ta­fa Çam­lı­bel’in 09.10.2006 ta­ri­hin­de 06/26 E. sa­yı­lı dos­ya­da yap­tık­la­rı tes­pit­le or­ta­ya çık­mış­tır.
 
12. DE­LİL: İd­di­ana­me­ye da­ya­nak ya­pı­lan sah­te em­ni­yet ifa­de­le­ri­nin ve em­ni­yet tu­ta­nak­la­rı­nın ya­sa­dı­şı ol­du­ğu açık bir şe­kil­de or­ta­ya çık­mış­tır. Bu sah­te tu­ta­nak­la­rı dü­zen­le­yen em­ni­yet gö­rev­li­le­ri İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Yük­sek Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun 10.12.2004 ta­rih ve 2004/73 Ka­rar sa­yı­lı ka­rar­la­rıy­la İŞ­KEN­CE SU­ÇUN­DAN MES­LEK­TEN İH­RAÇ EDİL­MİŞ­LER, ba­zı­la­rı iş­ken­ce, ir­ti­kap ve gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma suç­la­rın­dan hü­küm gi­ye­rek ce­za­evi­ne gir­miş­tir. (İs­tan­bul 1. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nin 03/60 E. – 03/446 K. Sa­yı­lı ka­ra­rı, Fa­tih 2. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si’nin 05/2121 E. – 06/278 K. Sa­yı­lı ka­ra­rı) Bu gö­rev­li­ler hak­kın­da iş­ken­ce ve fe­na mu­ame­le suç­la­rın­dan çok sa­yı­da da­va da de­vam et­mek­te­dir (İs­tan­bul 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si 05/273 E. Sa­yı­lı, İs­tan­bul 6. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si 06/80 E. Sa­yı­lı, Fa­tih 1. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si 04/1295 E. Sa­yı­lı, Fa­tih 1. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si 05/73 E. Sa­yı­lı, İs­tan­bul 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si 05/122 E. Sa­yı­lı, İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si 05/249 E. sa­yı­lı, Fa­tih 3. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si 05/526 E. Sa­yı­lı, İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si 04/393 E. Sa­yı­lı da­va­lar) Ay­rı­ca söz ko­nu­su em­ni­yet ifa­de­le­ri­nin ge­çer­siz ol­du­ğu, İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan da ka­bul edil­miş­tir. Mah­ke­me 2007/339 E. Sa­yı­lı da­va­nın 29.02.2008 ta­rih­li du­ruş­ma­sın­da “ya­sak usul­ler­le alı­nan ifa­de­le­rin de­lil ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği CMK'nun 148. Mad­de­den an­la­şıl­dı­ğın­dan” di­ye­rek söz ko­nu­su em­ni­yet ifa­de­le­ri­nin hük­me esas alı­na­ma­ya­ca­ğı­nı açık­ça ifa­de et­miş­tir. 
 
13. DE­LİL: İd­di­ana­me­de “Mad­di Sö­mü­rü Dü­ze­ni” baş­lı­ğı al­tın­da or­ta­ya atı­lan id­di­ala­rın da ta­ma­men asıl­sız ve ha­yal mah­su­lü ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tır. Hak­sız çı­kar id­di­ala­rı­nın söz­de de­li­li gi­bi gös­te­ril­me­ye ça­lı­şı­lan bir ta­kım gay­rı men­kul sa­tış­la­rı­nın ya hiç ger­çek­leş­me­di­ği, ya da bun­la­rı sa­tan­la­rın ge­lir­le­ri­ni ken­di­le­ri­nin kul­lan­dı­ğı biz­zat il­gi­li­si du­ru­mun­da­ki ta­nık­la­rın be­yan­la­rıy­la tes­pit edil­miş­tir.
 
14. DE­LİL: Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nın de­ne­tim bi­ri­mi olan Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu (MA­SAK) bu da­va­da yar­gı­la­nan BAV men­sup­la­rı­nın tü­mü­nün mal var­lık­la­rı­nı, şir­ket­le­ri­ni, ge­lir­le­ri­ni in­ce­le­miş, hiç­bir suç un­su­ru­na rast­la­ma­mış, bu ger­çe­ği bel­ge­len­di­ren 28.06.2000 ta­rih ve B.07.0.MSK.0.02-MVA-19 sa­yı­lı, 27.07.2000 ta­rih ve GKR-2000-22-173/Müt-2 sa­yı­lı, 16.07.2001 ta­rih ve GKR-2001-22-173/Müt-1 sa­yı­lı 3 AY­RI RA­PO­RU dos­ya­ya sun­muş­tur. Ni­te­kim İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, gö­zal­tı­na alı­nan ki­şi­ler­den zap­te­di­len tüm eş­ya­la­rı, pa­ra­la­rı, araç­la­rı, gay­rı men­kul­le­ri sa­hip­le­ri­ne ia­de et­miş­tir.
 
15. DE­LİL: BAV Da­va­sı id­di­ana­me­sin­de yer alan suç­la­ma­lar çe­şit­li sav­cı­lık­lar­da de­fa­lar­ca ta­kip­siz­lik al­mış­tır. Sav­cı­lık­lar ta­ra­fın­dan söz ko­nu­su id­di­alar in­ce­le­ne­rek ve­ril­miş olan bu TA­KİP­SİZ­LİK KA­RAR­LA­RI, Ağır Ce­za Mah­ke­me­le­rin­ce ve­ri­len ona­ma ka­rar­la­rıy­la KE­SİN­LEŞ­MİŞ­TİR.
 
16. DE­LİL: Bu da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­rin, gü­ya Ful­ya Va­ni­oğ­lu isim­li bir ki­şi­ye ki­tap ter­cü­me­si yap­tır­dık­la­rı ve üc­ret öde­me­dik­le­ri id­dia edil­miş­tir. İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan 04/337 E. Sa­yı­lı da­va­da 24.09.2004 ta­ri­hin­de ta­nık ola­rak din­le­nen Ful­ya Va­ni­oğ­lu, KİM­SE­NİN KEN­Dİ­Sİ­NİN EME­Ğİ­Nİ SÖ­MÜR­ME­Dİ­Ğİ­Nİ, id­di­anın ta­ma­men asıl­sız ol­du­ğu­nu açık­ça an­lat­mış­tır.
 
17. DE­LİL: Da­va dos­ya­sı­na “sa­nık­la­rın te­le­fon gö­rüş­me­le­ri” di­ye ak­ta­rı­lan tu­ta­nak­la­rın hiç­bi­ri­nin da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­re ait ol­ma­dı­ğı, sa­nık­lar­la uzak­tan ya­kın­dan ala­ka­sı bu­lun­ma­yan, kim ol­du­ğu bel­li ol­ma­yan ki­şi­le­rin oluş­tur­du­ğu su­ni ko­nuş­ma­lar ol­du­ğu ve hep­sin­den öte bu tu­ta­nak­la­rın ya­sa­dı­şı ni­te­lik ta­şı­dı­ğı or­ta­ya çık­mış­tır. Ni­te­kim mah­ke­me dos­ya­la­rın­da BU TARZ BİR BANT KAY­DI YOK­TUR.
 
18. DE­LİL: Sa­yın Ad­nan Ok­tar’ın Ha­run Yah­ya müs­te­ar adıy­la ka­le­me al­dı­ğı eser­le­riy­le il­gi­li İT­HAM­LA­RIN Bİ­LİM­DI­ŞI VE GER­ÇEK­DI­ŞI OL­DU­ĞU, İla­hi­yat Fa­kül­te­le­ri’nin (Prof. Dr. Hay­ret­tin Ka­ra­man, Prof. Dr. Meh­met Bay­rak­dar, Prof. Dr. M. Hay­ri Kır­ba­şoğ­lu, Prof. Dr. Mev­lüt Gün­gör, Prof. Dr. Sa­im Yep­rem, Prof. Dr. Sa­lih Ak­de­mir, Doç. Dr. Ömer Öz­soy, Doç., Doç. Dr. İl­ha­mi Gü­ler, Dr. Meh­met Pa­ça­cı baş­ta ol­mak üze­re) öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan bu eser­ler hak­kın­da dü­zen­le­nen bi­lir­ki­şi ra­por­la­rıy­la bel­ge­len­miş­tir.
 
19. DE­LİL: Da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­rin Ba­bu­na Kam­pan­ya­sı ka­na­lıy­la hak­sız ge­lir te­min et­tik­le­ri şek­lin­de­ki id­di­anın ger­çek­dı­şı ol­du­ğu, BAV Ca­mi­ası’nın bu kam­pan­yay­la il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı ve söz ko­nu­su kam­pan­ya­da her­han­gi bir usul­süz­lük bu­lun­ma­dı­ğı 5 AY­RI YAR­GI KA­RA­RIY­LA (İs­tan­bul C. Sav­cı­lı­ğı’nın 99/60752 Hz – 00/3849 K sa­yı ve 07.04.2000 ta­rih­li, İs­tan­bul C. Sav­cı­lı­ğı’nın 00/66717 Hz – 01/3331 K sa­yı ve 15.03.2001 ta­rih­li, Fa­tih C. Sav­cı­lı­ğı­nın 99/15799 Hz – 00/1718 K sa­yı ve 02.03.2000 ta­rih­li ta­kip­siz­lik ka­rar­la­rı ve yi­ne bu ka­rar­la­rı ona­yan Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Mü­te­fer­rik ka­rar­la­rı) ke­sin­lik ka­zan­mış­tır.
 
20. DE­LİL: Da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­re ait şir­ket­le­rin tüm def­ter­le­ri, ka­zanç­la­rı, ge­lir­le­ri, he­sap­la­rı en in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar in­ce­len­miş­tir. Bu in­ce­le­me­le­rin tü­mü usul­süz ka­zanç id­di­ala­rı­nı çü­rü­ten res­mi rapor­lara dönüş­müş­tür.
 
 
Bu ka­nıt­la­rın da bel­ge­le­di­ği gi­bi, ger­çek­te or­ta­da en kü­çük bir suç un­su­ru bu­lun­ma­mak­ta­dır. Nitekim İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 1 Nisan 2008 tarihinde yapılan son celsesinde esas hakkında mütalaa veren Savcılık makamı tüm sanıklar için beraat kararı verilmesi talep etmiştir. Bu mütalaanın tam metni aşağıda verilmiştir.
  
 Bilim Araştırma Vakfı Davası’nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Nisan 2008 tarihli esas hakkındaki beraat mütalaası
 
“Sa­nık­lar hak­kın­da suç iş­le­mek için ör­güt kur­mak, bu ör­gü­tü yö­net­mek ve ör­güt adı­na fa­ali­yet­te bu­lun­mak suç­la­rın­dan ka­mu da­va­sı açıl­mış­tır.
 
27.03.2008 ta­rih­li cel­se­de za­manaşı­mı ya­kın ta­rih­te olan sa­nık­lar­la il­gi­li dos­ya­nın tef­ri­ki­ne, di­ğer sa­nık­lar yö­nün­den da­va­ya de­vam edil­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­si şek­lin­de­ki ta­le­bi­min mah­ke­me­ce red­de­di­le­rek bü­tün sa­nık­lar hak­kın­da esas hak­kın­da mü­taa­la be­ya­nı is­te­nil­miş­tir.
 
Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin boz­ma ka­ra­rı aley­he olup, bir kı­sım sa­nık­la­rın (4 ki­şi) boz­ma­ya kar­şı di­ye­cek­le­ri so­rul­ma­dan za­manaşı­mı ta­ri­hi ya­kın ol­ma­yan sa­nık­lar hak­kın­da da ka­rar ve­ril­me­si CMUK.nun 326/2. mad­de­si­ne ay­kı­rı­lık teş­kil ede­cek­tir.
 
An­cak İd­di­a Ma­ka­mı ola­rak mev­cut de­lil du­ru­mu­na gö­re bü­tün sa­nık­lar­la il­gi­li esas hak­kın­da mü­ta­laa be­yan et­mek du­ru­mun­da­yız.
 
Sa­nık­la­rın po­lis­te mü­da­fi­i ha­zır ol­ma­dan ver­dik­le­ri ve mah­ke­me­de bu ifa­de­nin iş­ken­ce al­tın­da alın­dı­ğın­dan ba­his­le ka­bul et­me­dik­le­ri ifa­de­le­rin­den baş­ka mah­ke­me­miz­ce top­la­nan de­lil­ler ara­sın­da sa­nIk­lar aley­hİ­ne de­lİl bu­lun­ma­mak­ta­dır.
 
Mah­ke­me­ce 29.02.2008 ta­rih­li ara ka­ra­rı­nın 5. ben­din­de, ya­sak usul­ler­le alı­nan ifa­de­ler de­lil ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği, CMK'nun 148. mad­de­de an­la­şıl­dı­ğın­dan hu­ku­ka ay­kı­rı ola­rak alın­dı­ğı id­di­a edi­len ifa­de ve de­lil­le­ri dos­ya­dan çı­kar­tıl­ma­sı şek­lin­de­ki ta­le­bin red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.
 
CMK’nun 148/4. mad­de­si ge­re­ğin­ce po­lis­te alı­nan mü­da­fii­siz ifa­de­le­rin de­lil ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği, böy­le­ce mah­ke­me­ce de ka­bul edil­miş­tir.
 
Sa­nık­lar hak­kın­da açı­lan ana da­va­dan tef­rik edi­len da­va­dan 5 sa­nık hak­kın­da İd­di­a Ma­ka­mı ola­rak 4616 sa­yı­lı ka­nun ge­re­ği da­va­nın ke­sin hük­me bağ­lan­ma­sı­nın er­te­len­me­si ta­lep edil­miş olup, mah­ke­me­ce bu 5 sa­nı­ğın şan­taj ve çe­te yö­ne­ti­ci­si üye­si ol­mak suç­la­rın­dan bu sa­nık­la­rın be­ra­at­le­ri­ne ka­rar ve­ril­miş ve bu ka­rar tem­yiz edil­mek­si­zin ke­sin­leş­miş­tir.
 
Bu du­rum­da sa­nık­lar­dan Ad­nan Ok­tar'ın suç iş­le­mek için ör­güt kur­mak ve di­ğer sa­nık­la­rın ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­si ol­mak ve ör­güt adı­na fa­ali­yet­te bu­lun­mak suç­la­rı­nı iş­le­dik­le­ri sa­bit ol­ma­dı­ğın­dan CMK’nun 223/2e mad­de­si ge­re­ğin­ce bü­tün sa­nık­la­rın müs­net suç­lar­dan AY­RI AY­RI BE­RA­AT­LE­Rİ­NE ka­rar ve­ril­me­si ka­mu adı­na ta­lep ve mü­ta­laa olu­nur.
 
 
H.Hilmi Müftüoğlu
 
 
 
Bilim Araştırma Vakfı Davası hakkındaki bilgi, belge ve adli dökümanları www.bav-savunma.org  sitesinde bulabilirsiniz. Ebru Şimşek'in iddialarının iftira mahiyetinde olduğunu ortaya koyan adli belgelerin tümünü www.ebrusimsekolayininperdearkasi.com  adresinde bulabilirsiniz.
2008-08-07 00:11:33

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."