Masonlar Darwinizmi Ümitsizce Destekliyor

Ate­izm, Ma­ter­ya­lizm, Mark­si­zm, Ko­mü­nizm, Le­ni­nizm, Mao­izm, Sa­ta­nizm, Vah­şi Ka­pi­ta­lizm, Anar­şizm, Fa­şizm, Te­rö­rizm, Em­per­ya­lizm, Nas­yo­nal Sos­ya­lizm gi­bi kan dö­kü­cü fel­se­fe­le­rin kay­na­ğı Dar­wi­nizm­dir. Dar­wi­nizm ile mü­ca­de­le in­san­lık gö­re­vi­dir. Dün­ya ta­ri­hi­nin gel­miş geç­miş en bü­yük kit­le al­dat­ma­ca­sı­dır. Mil­yon­lar­ca in­sa­nın Dar­wi­nizm al­dat­ma­ca­sı­na inan­ma­sı çok bü­yük bir mu­ci­ze­dir.
 
 
Dar­wi­ni­zm az oku­yan, ca­hil kit­le­le­re özel­lik­le hi­tap eder ve onları et­ki­si al­tı­na alır. Dar­wi­nizm bi­lim­le ge­liş­me­miş­tir, tek­rar­la ve pro­pa­gan­da ile ge­liş­miş­tir. Dar­wi­nizm, de­ma­go­ji ve ya­la­nı sa­nat ha­li­ne ge­ti­rip bi­lim­sel­lik gö­rü­nü­mün­de in­san­la­ra yan­sı­tır. Bu­nun için bir kı­sım pro­fe­sör­le­ri, bi­lim adam­la­rı­nı, ün­lü ga­ze­te­ci­le­ri, spor­cu­la­rı, ün­lü si­ya­set­çi­le­ri, sa­nat­çı­la­rı ve ün­lü iş adam­la­rı­nı de­meç ver­di­re­rek araç ola­rak kul­la­nır. Bu ki­şi­le­rin de­ma­go­ji­ye da­ya­lı ca­hil­ce et­tik­le­ri bir kaç ke­li­me kit­le­le­ri et­ki­ler. Hat­ta Dar­wi­nist­ler inanç­lı olan bir kı­sım ki­şi­le­ri de al­da­ta­rak “şu alim de geç­miş­te bu­nu söy­le­miş­ti” gi­bi açık­la­ma­lar yap­tı­ra­rak, bu ate­ist inan­ca ze­min ve man­tık oluş­tur­ma­ya ça­lı­şır­lar. Böy­le­ce ina­nan­la­rı da al­dat­ma gay­re­ti için­de olur­lar. İnanç­lı olan in­san­lar­dan da ün­lü olan, alim bi­li­nen ki­şi­le­re, Dar­wi­niz­mi des­tek­le­me ama­cıy­la bi­lim­sel ol­ma­yan de­meç­ler ver­di­re­rek, oku­ma­yan, in­ce­le­me­yen kit­le­le­ri al­dat­ma yo­lu­na gi­der­ler. Çün­kü in­san­la­rın ço­ğu bu ko­nu­da her­han­gi bir araş­tır­ma yap­maz. Çün­kü bu ki­şi­ler:
 
 
 
1. Gü­nü­müz­de ya­şa­yan can­lı­la­rı ile tüm özel­lik­le­ri ile tı­pa­tıp ay­nı olan 100 mil­yon fo­si­lin var­lı­ğın­dan ha­ber­siz­dir­ler.
2. Ye­ral­tın­dan çı­ka­rıl­mış olan bu 100 mil­yon fo­si­lin için­de BİR TA­NE Bİ­LE ARA FO­SİL BU­LUN­MA­DI­ĞIN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
3. Bu fo­sil­le­rin, mü­kem­mel ya­pı­la­rıy­la YA­RA­TI­LIŞ GER­ÇE­Ğİ­Nİ İS­PAT ET­MİŞ OL­DU­ĞUN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
4. DAR­WİN’İN BİZ­ZAT KEN­Dİ­Sİ­NİN Ara fo­sil ol­ma­ma­sı­nın te­ori­si­ne en bü­yük iti­raz ola­ca­ğı­nı İTİ­RAF ET­MİŞ ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
     "Eğer ger­çek­ten tür­ler öbür tür­ler­den ya­vaş ge­liş­me­ler­le tü­re­miş­se, NE­DEN SA­YI­SIZ ARA GE­ÇİŞ FOR­MU­NA RAST­LA­MI­YO­RUZ? Ne­den bü­tün do­ğa bir kar­ma­şa ha­lin­de de­ğil de, TAM OLA­RAK TA­NIM­LAN­MIŞ VE YER­Lİ YE­RİN­DE? Sa­yı­sız ara ge­çiş for­mu ol­ma­lı, fa­kat ni­çin yer­yü­zü­nün sa­yı­la­ma­ya­cak ka­dar çok kat­ma­nın­da gö­mü­lü ola­rak BU­LA­MI­YO­RUZ... Ni­çin HER JE­OLO­JİK YA­PI VE HER TA­BA­KA BÖY­LE BAĞ­LAN­TI­LAR­LA DO­LU DE­ĞİL? Je­olo­ji iyi de­re­ce­len­di­ril­miş bir sü­reç or­ta­ya çı­kar­ma­mak­ta­dır ve bel­ki de BU BE­NİM TE­ORİ­ME KAR­ŞI İLE­Rİ SÜ­RÜ­LE­CEK EN BÜ­YÜK İTİ­RAZ OLA­CAK­TIR. (Char­les Dar­win, The Ori­gin of Spe­ci­es, s. 172, 280)
5. Ev­rim­ci­le­rin da­ha can­lı­lı­ğın olu­şu­mu­nu açık­la­ya­ma­dık­la­rın­dan ha­ber­siz­dir­ler.
6.   Tek bir pro­tei­nin te­sa­dü­fen mey­da­na gel­me ih­ti­ma­li­nin 10950’de “1” ol­du­ğun­dan, bu­nun ise “SI­FIR” İH­Tİ­MAL an­la­mı­na gel­di­ğin­den ha­ber­siz­dir­ler.
7. Tek bir pro­tei­nin olu­şu­mu­nu açık­la­ya­ma­yan Dar­wi­nist­le­rin, yüz­ler­ce hat­ta bin­ler­ce pro­tei­ne ve mi­to­kon­dri, hüc­re za­rı, ko­ful, hüc­re çe­kir­de­ği, ri­bo­zom ve DNA gi­bi ola­ğa­nüs­tü ya­pı­la­ra sa­hip tek bir HÜC­RE­NİN OLU­ŞU­MU­NA HİÇ­BİR AÇIK­LA­MA GE­Tİ­RE­ME­DİK­LE­RİN­DEN ha­ber­siz­dir­ler.
8. Tek bir kro­mo­zom­da 1 MİL­YON SAY­FA­LIK BİL­Gİ ol­du­ğun­dan, do­la­yı­sıy­la 100 tril­yon hüc­re­den olu­şan in­san be­de­nin­de YÜZ TRİL­YON­LAR­CA bil­gi­nin mik­ro­kod sis­te­mi ile kod­lan­mış ol­du­ğun­dan, bu ola­ğa­nüs­tü sis­tem için­de­ki tek bir par­ça­nın bi­le TE­SA­DÜ­FEN OLUŞ­MA­SI­NIN İM­KAN­SIZ ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
9. İn­sa­nın ha­ya­li ev­ri­mi­ne de­lil gös­te­ril­me­ye ça­lı­şı­lan BÜ­TÜN KA­FA­TAS­LA­RI­NIN SAH­TE OL­DU­ĞUN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
10. Ken­di­le­ri­ne in­sa­nın söz­de ev­ri­mi­ne de­lil di­ye gös­te­ri­len bu sah­te ka­fa­tas­la­rı­nın ba­zı­la­rı­nın Dar­wi­nist­ler ta­ra­fın­dan kim­ya­sal­lar ve tut­kal yar­dı­mıy­la ÜRE­TİL­Dİ­ĞİN­DEN, bir kıs­mı­nın da SO­YU TÜ­KEN­MİŞ may­mun ve­ya in­san soy­la­rı­na ait ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
11. Dar­wi­nist­le­rin 150 yıl­dır bi­lim­sel de­lil di­ye­rek, bu sah­te ka­fa­tas­la­rıy­la İN­SAN­LA­RI AL­DAT­MA­YA ÇA­LIŞ­TIK­LA­RIN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
12. Tüm can­lı çe­şit­li­li­ği­nin yak­la­şık 530 mil­yon yıl ön­ce yer­yü­zün­de ANİ­DEN be­lir­miş ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
13. Can­lı­la­rın aşa­ma­lar­la ev­rim­leş­tik­le­ri ya­la­nı­nı tü­müy­le or­ta­dan kal­dı­ran komp­leks KAM­BRİ­YEN CAN­LI­LA­RI­NIN Dar­win’e “fo­sil ka­yıt­la­rın­da­ki EN BÜ­YÜK RA­HAT­SIZ­LIK­LAR­DAN Bİ­Rİ­Nİ ver­miş ol­du­ğun­dan” ha­ber­siz­dir­ler. (Step­hen J. Go­uld, The Pan­da’s Thumb, 1980, s. 238-239)
14. Dar­wi­nist­le­rin, YA­RA­TI­LIŞ GER­ÇE­Ğİ­Nİ İS­PAT ET­TİK­LE­Rİ İÇİN, 530 mil­yon yıl ön­ce­si­ne ait olan bu Kam­bri­yen can­lı­la­rı­na ait fo­sil­le­ri 70 YIL SAK­LA­DIK­LA­RIN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
15. Dar­wi­nist­le­rin, 65 mil­yon yıl­lık pa­pa­ğan fo­si­li­ni gü­nü­müz pa­pa­ğa­nı ile ay­nı ol­du­ğu için 40 YIL SAK­LA­DIK­LA­RIN­DAN ve şu an mev­cut 100 mil­yon fo­si­lin tü­mü­nü de, bu­gü­ne ka­dar in­san­lar­dan SAK­LA­MIŞ OL­DUK­LA­RIN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
16. Dar­wi­nist­le­rin dün­ya­nın en bü­yük mü­ze­le­rin­de on­lar­ca yıl bo­yun­ca ken­di­le­ri­ne de­ma­go­ji­ler üre­te­rek ser­gi­le­dik­le­ri sah­te fo­sil­ler­den ha­ber­siz­dir­ler.
17. Dar­wi­nist­le­rin 150 yıl­dır sü­rek­li ola­rak SAH­TE FO­SİL ÜRET­TİK­LE­RİN­DEN, bu ve sah­te­kar­lık­la­rı an­la­şıl­dı­ğın­da ise ale­la­ce­le bu sah­te fo­sil­le­ri HA­SI­RAL­TI ET­TİK­LE­RİN­DEN ha­ber­siz­dir­ler.
18. Dar­wi­nist­le­rin yıl­lar­dır en bü­yük ara form ör­ne­ği ola­rak gös­ter­me­ye ça­lış­tık­la­rı CO­ELA­CANTH’ın gü­nü­müz­de ya­şa­yan MÜ­KEM­MEL KOMP­LEKS­LİK­TE bir can­lı ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
19. Dar­wi­nist­le­rin de­niz­den ka­ra­ya adım at­tı­ğı­nı id­di­a et­tik­le­ri CO­ELA­CANTH’IN SIĞ SU­LA­RA ÇIK­TI­ĞIN­DA Bİ­LE SU­YUN İÇİN­DE OL­DU­ĞU HAL­DE HE­MEN HA­YA­TI­NI KAY­BE­DEN an­cak 180 MET­RE DE­RİN­LİK­LER­DE YA­ŞA­YA­Bİ­LEN bir dip ba­lı­ğı ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
20. Co­ela­canth’ın ya­şa­yan ör­ne­ği­nin gü­nü­müz­de 200’DEN FAZ­LA KEZ ya­ka­lan­mış ol­du­ğun­dan da ha­ber­siz­dir­ler.
21. Dar­wi­nist­le­rin yıl­lar­ca ara form ola­rak gös­ter­dik­le­ri ARC­HA­EOP­TERYX’in bir ara fo­sil de­ğil, MÜ­KEM­MEL BİR UÇU­CU KUŞ OL­DU­ĞUN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
22. Arc­ha­eop­teryx ile AY­NI DÖ­NEM­DE YA­ŞA­MIŞ olan gü­nü­müz kuş­la­rın­dan fark­sız uçu­cu kuş­la­rın fo­sil­le­ri­nin bu­lun­muş ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
23. Arc­ha­eop­teryx ile ay­nı özel­lik­le­re sa­hip Ho­at­zin isim­li pen­çe­li, gü­nü­müz ku­şu­nun var­lı­ğı­nın ara form id­di­ası­nı or­ta­dan kal­dır­dı­ğın­dan do­la­yı­sıy­la “ara fo­sil Arc­ha­eop­teryx” al­dat­ma­ca­sı­nın TA­Rİ­HE GÖ­MÜL­MÜŞ OL­DU­ĞUN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
24. Dar­wi­nist­le­rin ar­ka ar­ka­ya sı­ra­la­dık­la­rı bir­bi­rin­den ba­ğım­sız can­lı­la­rı atın söz­de ev­ri­mi­ne de­lil di­ye yıl­lar­ca mü­ze­ler­de in­san­la­ra ser­gi­le­dik­le­rin­den ha­ber­siz­dir­ler.
25. Atın ev­ri­mi ma­sa­lı­nın bir SAH­TE­KAR­LIK ol­du­ğun­dan, fark­lı dö­nem­de ya­şa­yan ala­ka­sız can­lı­lar­dan sah­te ev­rim ma­sa­lı oluş­tu­rul­muş ol­du­ğun­dan ve bu sah­te ma­sa­lın 50 mil­yon yıl ön­ce­si­ne ait bu­lun­muş at ka­fa­ta­sı fo­sil­le­ri ile YER­LE BİR OL­MUŞ ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
26. KAP­KA­RAN­LIK BEY­NİN İÇİN­DE, elek­trik sin­yal­le­ri­nin ren­ga­renk, ha­re­ket­li, can­lı ve ku­sur­suz de­tay­la­ra sa­hip 3 bo­yut­lu bi­rer gö­rün­tü şek­li­ne dö­nüş­tü­ğün­den ve bu­nu TE­SA­DÜF­LER­LE AÇIK­LA­MA­NIN İM­KAN­SIZ ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
27. Kap­ka­ran­lık bey­nin için­de en ka­li­te­li te­le­viz­yon­da bi­le oluş­ma­yan net­lik­te bir gö­rün­tü oluş­tu­ğun­dan, en ka­li­te­li mü­zik se­tin­den çok da­ha güç­lü net­lik­te ses oluş­tu­ğun­dan ve bu­nun TE­SA­DÜF­LER­LE MEY­DA­NA GEL­ME­Sİ­NİN İM­KAN­SIZ ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
28. Dar­wi­nist­le­rin, bey­nin için­de elek­trik sin­yal­le­rin­den olu­şan dün­ya için­de gö­re­nin, do­ku­na­nın, kok­la­ya­nın, du­ya­nın, his­se­de­nin “KİM” ol­du­ğu so­ru­su­na hiç­bir ce­vap ve­re­me­dik­le­rin­den; yal­nız­ca mad­de­nin var­lı­ğı­na ina­nan Dar­wi­nizm sa­vu­nu­cu­la­rı­nın RU­HUN VAR­LI­ĞI­NA hiç­bir açık­la­ma ge­ti­re­me­dik­le­rin­den ha­ber­siz­dir­ler.  
 
Es­ki Mı­sır ve Sü­mer’de çok yay­gın olan bu put­pe­re­set inan­cın bi­lim­sel­lik gö­rü­nü­mün­de in­san­la­ra su­nul­ma­sı­na Ha­run Yah­ya eser­le­ri bir son ver­miş­tir. YA­RA­TI­LIŞ AT­LA­SI ise tüm dün­ya ça­pın­da DAR­WI­NİZM’İ KE­SİN VE GE­Rİ DÖ­NÜ­LE­MEZ Bİ­ÇİM­DE YER­LE BİR ET­MİŞ­TİR. Dar­wi­niz­min sah­te­kar­lık­la­rı, Dar­wi­nizm’i yer­le bir eden bi­lim­sel de­lil­ler ve Ya­ra­tı­lış Ger­çe­ği ko­nu­sun­da ge­niş bil­gi edin­mek için şu si­te­le­ri zi­ya­ret edin: www.net­ce­vap.org - www.ev­rim­ci­le­ri­ni­ti­raf­la­ri.com - www.ev­ri­mal­dat­ma­ca­si.com -www.dar­wi­nist­le­rin­ma­te­mi.com - www.dar­wi­nist­pa­nik.com - www.hur­ri­yet­ga­ze­te­si­ne­ce­vap.com - www.ya­ra­ti­lis­mu­ze­si.com - www.am­ber­ler­dar­wi­niz­mi­ya­lan­li­yor.com - www.dar­wi­nist­ne­le­ri­du­sun­mez.com - www.dar­wi­niz­min­so­nu.com - www.ara­ge­ci­sac­ma­zi.com - www.dar­wi­ni­nac­ma­zi­ruh.com - www.can­li­la­ri­nev­ri­mi.com - www.sos­yal­dar­wi­nizm.com - www.ka­ba­tas­dev­ri.com - www.ya­ra­ti­li­sat­la­si.com - www.dar­wi­ni­yi­kan­ka­fa­tas­la­ri.com - www.dar­wi­nist­dik­ta­tor­luk.com - www.dar­wi­nizm­di­ni.com
 
 
Ha­run Yah­ya Kül­li­ya­tı,
Ev­rim Te­ori­si­nin Çö­kü­şü­nü
Or­ta­ya Koy­mak­ta, Ya­ra­tı­lış Ger­çe­ği’nin De­lil­le­ri­ni Ser­gi­le­mek­te­dir
 
Ya­za­rın bu­gü­ne ka­dar ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­rı­nın sa­yı­sı yak­la­şık 300’dür. Bu ki­tap­lar 46.000 say­fa ve 31.500 re­sim­den oluş­mak­ta­dır. Bun­la­rın 7.000 say­fa ve 6.000 re­sim­lik bö­lü­mü Ev­rim Te­ori­si­nin çö­kü­şü­nü ko­nu al­mak­ta­dır.
 
 
Ad­nan Ok­tar'ın, Ha­run Yah­ya müs­te­ar is­mi ile ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­ra ve bun­lar­dan ya­rar­la­nı­la­rak ha­zır­la­nan bel­ge­sel­le­re, www.ha­run­yah­ya.org, www.ha­run­yah­ya.net ve www.ha­run­yah­ya.com
ad­res­le­rin­den üc­ret­siz ola­rak ula­şa­bi­lir­si­niz.
 
 GLO­BAL YA­YIN­CI­LIK SiİPA­RİŞ HAT­TI 0212 444 444 1
2009-01-01 15:45:48

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."