Filistin Sorununun Tek Çözümü Türk-İslam Birliği

TÜRK İS­LAM BİR­Lİ­Ğİ’Nİ TÜM MİL­LE­Tİ­MİZ İS­TE­SİN
 
Türk İs­lam Bir­li­ği’nde hiç­bir Müs­lü­man, Hı­ris­ti­yan, Mu­se­vi acı çek­mez. Öl­dü­rül­mez. Ya­ra­lan­maz. Fa­kir ol­maz. Ezil­mez. Kor­ku ya­şa­maz. Hu­kuk­ta, ada­let­te so­run kal­maz. Fa­il-i meç­hul olay­lar ol­maz. Fa­kir­lik ol­maz. Üre­tim­siz­lik ol­maz. Ca­hil­lik ol­maz...
 
Şüp­he­siz Al­lah, ken­di yo­lun­da, san­ki bir­bir­le­ri­ne ke­net­len­miş bir bi­na gi­bi saf bağ­la­ya­rak mü­ca­de­le eden­le­ri se­ver. (Saf Su­re­si, 4)
Ve hak­la­rı­na mü­da­ha­le edil­di­ği za­man, bir­lik olup kar­şı ko­yan­lar­dır. (Şu­ra Su­re­si, 39)
 
- Türk İs­lam Bir­li­ği’nin oluş­ma­sın­da bo­şa ge­çen her gün bir ka­yıp­tır, bir za­rar­dır.
- Hiç ge­cik­me ol­mak­sı­zın Türk İs­lam Bir­li­ği he­men oluş­tu­rul­ma­lı­dır.
- Bü­tün Türk mil­le­ti bu gü­zel bir­li­ği des­tek­li­yor ve onay­lı­yor.
- Bü­tün Türk dev­let­le­ri, İs­lam ül­ke­le­ri bu bir­li­ği bir za­ru­ret ola­rak gö­rü­yor. Se­vinç­le sa­mi­mi­yet­le des­tek­li­yor.
- Ame­ri­ka’nın, Rus­ya’nın, Çin’in, Av­ru­pa’nın bü­tün dün­ya­nın hem mad­di hem ma­ne­vi ola­rak le­hi­ne, hay­rı­na olan bu bir­lik, bü­tün dün­ya­ya ba­rış, kar­deş­lik, sev­gi ve fe­rah­lık ge­ti­re­cek­tir.
- Türk İs­lam Bir­li­ği, dün­ya­da­ki te­rö­rü, kar­ma­şa­yı, hu­zur­suz­lu­ğu, kü­re­sel kri­zi der­hal dur­du­ra­cak ye­ga­ne çö­züm­dür.
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği, bir sev­gi bir­li­ği­dir. Mu­hab­bet bir­li­ği­dir, gö­nül bir­li­ği­dir. Bu bir­li­ğin te­me­li, sev­gi, fe­da­kar­lık, yar­dım­se­ver­lik, mer­ha­met, hoş­gö­rü, an­la­yış ve uz­la­şı­dır. Ay­rı­ca in­sa­na say­gı, sa­nat­ta, bi­lim­de ve tek­no­lo­ji­de en yük­sek nok­ta­ya ulaş­mak bir­li­ğin he­de­fi­dir. Bir­li­ğin ku­rul­ma­sıy­la, sa­de­ce Türk top­lum­la­rı ve Müs­lü­man­lar de­ğil, tüm dün­ya ay­dın­lı­ğa ka­vu­şa­cak­tır.
 
Son dö­nem­ler­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler, Türk-İs­lam ale­mi ta­ra­fın­dan bü­yük bir şevk ve he­ye­can­la bek­le­nen Türk-İs­lam Bir­li­ği'nin kurulması­nın çok ya­kın oldu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Bu ta­ri­hi bir­li­ğin ilk ve en önem­li adı­mı ise Azer­bay­can ve Tür­ki­ye'nin iki dev­let, tek mil­let ola­rak bir­leş­me­si ola­cak­tır. Ya­kın gele­cek­te Tür­ki­ye sü­per dev­let ola­rak, Türk-İs­lam ale­mi­nin li­der­li­ği­ni üst­le­ne­cek ve Kaf­kas­ya'dan Tan­zan­ya'ya, Fas'tan Fi­ji'ye uza­nan ge­niş bir coğrafya­da, tüm Müs­lü­man­la­rı tek bir ça­tı al­tın­da bir­leş­ti­re­cek­tir.
 
Bir­lik ol­mak Türk-İs­lam dün­ya­sı­na müt­hiş güç ka­zan­dı­ra­cak­tır. İman eden­le­rin it­ti­fa­kı­nı güç­lü kı­lan as­lın­da on­la­rın iman­la­rı ve ih­las­la­rı­dır. Ger­çek dost­luk ve it­ti­fak an­cak sa­mi­mi iman ile ku­ru­lur. Mü­min­ler, bir­bir­le­ri­ni ara­ya hiç­bir çı­kar ya da men­fa­at bek­len­ti­si kat­ma­dan, ha­lis ni­yet­le ve sa­de­ce Al­lah rı­za­sı için se­ver, Al­lah rı­za­sı için dost olur ve Al­lah rı­za­sı için bir­lik olur­lar. Te­me­li dün­ya üze­rin­de­ki en sağ­lam kay­na­ğa, Al­lah sev­gi­si­ne ve Al­lah kor­ku­su­na daya­lı olan bu bir­li­ğin bo­zul­ma­sı, da­ğı­lıp yı­kıl­ma­sı Al­lah'ın di­le­me­si dı­şın­da hiç­bir şe­kil­de müm­kün ol­maz.
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği Dün­ya­ya Ba­rış Ge­ti­re­cek­tir
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği ön­ce­lik­le Müs­lü­man ül­ke­ler ara­sın­da­ki an­laş­maz­lık­la­rı çö­züp İs­lam dün­ya­sı­na sulh ge­ti­re­cek, öte yan­dan dün­ya ge­ne­lin­de ça­tış­ma ve sa­va­şı kış­kır­tan her tür­lü ha­re­ke­tin kar­şı­sın­da yer ala­cak, sa­va­şı kö­rük­le­yen her tür­lü gi­ri­şi­me kar­şı en­gel­le­yi­ci bir güç ola­cak­tır.
 
Türk İs­lam Bir­li­ği­nin ku­rul­ma­sıy­la, Ame­ri­ka, Av­ru­pa, Çin, Rus­ya, İs­ra­il kı­sa­ca tüm dün­ya ra­hat­la­ya­cak­tır. Te­rör so­ru­nu son bu­la­cak, ham­mad­de kaynakla­rı­na ula­şım ga­ran­ti al­tı­na alı­na­cak, eko­no­mik ve sos­yal dü­zen ko­ru­na­cak, kül­tü­rel ça­tış­ma ta­ma­men or­ta­dan kal­ka­cak­tır. Ame­ri­ka as­ker­le­ri­ni top­rak­la­rın­dan bin­ler­ce ki­lo­met­re uza­ğa gön­der­mek zo­run­da kal­ma­ya­cak, İs­ra­il du­var­lar ar­ka­sın­da ya­şa­ma­ya­cak, Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri eko­no­mik herhan­gi bir en­gel­le kar­şı­laş­ma­ya­cak, Rus­ya gü­ven­lik en­di­şe­si duy­ma­ya­cak, Çin ham­mad­de sı­kın­tı­sı çek­me­ye­cek­tir.
 
Av­ru­pa Bir­li­ği’nin te­rör en­di­şe­sin­den kur­tul­ma­sı on­lar için çok bü­yük bir ni­met ve lüks­tür. Türk-İs­lam Bir­li­ği, bu­nu sağ­la­ya­cak ke­sin çö­züm­dür. İs­lam âlemin­de ki bü­tün çi­le­le­rin, bü­tün kar­ga­şa­nın bit­me­si de Türk İs­lam Bir­li­ği ile müm­kün­dür. Türk Dev­let­ler bu ve­si­ley­le, Av­ru­pa aya­rın­da hat­ta onu da ge­çen bü­yük bir me­de­ni­yet ham­le­si ya­pa­bi­lir­ler. Çün­kü Türk Dev­let­le­ri po­tan­si­yel yön­den çok zen­gin bir coğ­raf­ya­dır. Türk İs­lam Bir­li­ği bu böl­ge­ye bü­yük bir zen­gin­lik, be­re­ket, hu­zur ve ka­li­te ge­ti­re­cek­tir.
 
Türk İs­lam Bir­li­ği, Kü­re­sel Eko­no­mik Kri­zi Dur­du­ra­cak Ye­ga­ne Çö­züm­dür
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği ti­ca­re­ti can­lan­dı­ra­cak, eko­no­mi­yi güç­len­di­re­cek­tir. Eko­no­mi­de, si­ya­si alan­da ve kül­tü­rel sa­ha­da Müs­lü­man ül­ke­ler ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek bir bü­tün­lük, ge­ri kal­mış olan­la­rın hız­la iler­le­me­si­ne, ge­rek­li im­ka­na ve alt ya­pı­ya sa­hip olan­la­rın bun­la­rı en ve­rim­li şe­kil­de kul­la­na­bil­me­le­ri­ne ola­nak ta­nı­ya­cak­tır. Eko­no­mik bü­yü­me, bi­lim ve tek­no­lo­ji­ye ya­pı­la­cak ya­tı­rım­la­rı ar­tı­ra­cak­tır. Eko­no­mi­nin ge­li­şi­mi ile bir­lik­te eği­tim se­vi­ye­sin­de de do­ğal bir yük­sel­me ola­cak, top­lum çok yön­lü ge­li­şe­cek­tir.
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği, Müs­lü­man ale­mi­ni de kalkındıracak­tır. Oluş­tu­ru­la­cak İs­lam or­tak pa­za­rı sa­ye­sin­de, bir ül­ke­de üre­ti­len ürün­ler, güm­rük, ko­ta gi­bi sı­nır­sal en­gel­le­re ta­kıl­ma­dan bir di­ğer ül­ke­de ko­lay­lık­la pa­zar­la­na­bi­le­cek­tir. Ti­ca­ret ala­nı ge­niş­le­ye­cek, tüm Müs­lü­man ül­ke­le­rin pa­zar pa­yı ar­ta­cak, ih­ra­cat ge­li­şe­cek, bu, Müs­lü­man ül­ke­ler­de­ki sa­na­yi­leş­me sü­re­ci­ni hız­lan­dı­ra­cak, eko­no­mi­de sağ­la­na­cak kal­kın­ma ile tek­no­lo­ji­de de ge­liş­me ya­şa­na­cak­tır.
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği'nin te­sis edil­me­siy­le ener­ji kaynak­la­rı da gü­ven­ce al­tı­na alı­na­cak­tır. Türk-İs­lam Bir­li­ği'yle zen­gin yer al­tı kay­nak­la­rı­nın bu­lun­du­ğu böl­ge­le­re is­tik­rar ve ba­rış ha­kim ola­cak, bu­ra­lar­da de­mok­ra­tik sis­tem en düz­gün şe­kil­de iş­le­ye­cek­tir. Böy­le­ce bu kay­nak­la­rın en ve­rim­li şe­kil­de kullanılma­sın­da ve kay­nak­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­sin­de İs­lam ül­ke­le­ri­nin ol­du­ğu ka­dar di­ğer top­lum­la­rın da hiç­bir za­rar gör­me­ye­ce­ği bir mo­del olu­şa­cak­tır. Bu da, baş­ta pet­rol üre­ti­mi ve fi­yat­la­rı ol­mak üze­re dün­ya eko­no­mik den­ge­le­ri açı­sın­dan son de­re­ce önem­li olan hu­sus­lar­da, is­tik­rar­lı ve den­ge­li bir si­ya­set izlen­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır.
 
Eko­no­mi­si güç­lü bir Türk-İs­lam ale­mi, Ba­tı dün­ya­sı ve di­ğer top­lum­lar için de önem­li bir re­fah kay­na­ğı ola­cak­tır. Bu top­lum­lar kar­şı­la­rın­da gü­ven için­de, te­dir­gin­lik duy­ma­dan iş bir­li­ği ya­pa­bi­le­cek­le­ri, ti­ca­ri fa­ali­yet için­de ola­bi­le­cek­le­ri bir güç bu­la­cak­lar­dır. Ay­rı­ca Ba­tı­lı ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın sü­rek­li ola­rak bu böl­ge­le­rin kal­kın­ma­sı için ak­tar­dık­la­rı fon­la­ra da gerek kal­ma­ya­cak, bu fon­lar dün­ya eko­no­mi­si­nin güç­len­me­si için kul­la­nı­la­cak­tır.
 
Bu doğ­rul­tu­da Türk mil­le­ti­ne çok bü­yük gö­rev düş­mek­te­dir. Tür­ki­ye'nin gö­re­vi tüm dün­ya­ya hu­zur, re­fah ve be­re­ket ge­ti­re­cek bu Türk-İslam ale­mi­nin li­de­ri ol­ma­sı­dır. Türk-İs­lam ale­mi­nin li­der­li­ği dün­ya ta­ri­hi­nin en bü­yük va­zi­fe­le­rin­den bi­ri­si­dir. TÜRK MİL­LE­Tİ­NİN EN HA­YA­Tİ GÖ­REV­LE­RİN­DEN Bİ­Rİ BU­DUR. Ya­ni Türk Mil­le­ti ola­rak gö­re­vi­miz sa­de­ce Tür­ki­ye'yi kur­tar­mak de­ğil bü­tün Türk-İs­lam ale­mi­ni kur­tar­mak ve dün­ya ba­rı­şı ve re­fa­hı­nı sağ­la­mak­tır.
 
Mil­li De­ğer­le­ri Ko­ru­ma Vak­fı Baş­ka­nı
Tar­kan Ya­vaş
2009-01-05 21:41:17

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."