İslam Dini, Tahfif (Kolaylık Ve Arınma) Dinidir

  • Yobaz ve müşrikler dinin kolay olmasını niçin istemezler?
  • Yobazların Hz. Mehdi (a.s.)’ı desteklememelerinin ardındaki sebep nedir?

Rabbimiz’in şefkat ve merhametinin bir sonucu olarak çağlar boyu gönderilmiş olan bütün hak dinler her zaman çok kolay uygulanabilir hükümlere sahip olmuşlardır. Çünkü Allah insanlar için daima kolaylık dilemiştir ve “... Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez...” (Bakara Suresi, 185) ayetiyle de bu gerçeği haber vermiştir. Allah’ın sınırlarına uyan bir insan aynı zamanda, yaratılışına en uygun olan son derece güzel bir hayatı yaşayan insandır. Ancak tarih boyunca, din ahlakını özünden saptırmayı amaçlayan ve bu üstün ahlakın yaşanmasını engellemek için türlü yöntemler deneyen kişiler olmuş, dine birçok zorlaştırıcı uygulama ve hurafeler katmaya çalışmışlardır. Kendi türettikleri uygulamalar yüzünden bilerek veya bilmeyerek insanların din ahlakından uzaklaşmalarına sebep olmuşlardır. Örneğin Musevilik bu şekilde bozulmuştur. Çünkü birtakım insanlar hurafelerle veya ilavelerle Museviliği yaşanamayacak hale getirmişlerdir. Hatta şu anda da Museviliğin hurafelerle zorlaştırılmış hükümlerini yerine getirebilen hiçbir Musevi yoktur. Çünkü insanlar Museviliğin hükümlerini bir insanın takatinin çok üstünde olabilecek şekilde ağırlaştırmışlar ve bu dini pratikte yaşanamayacak hale getirmişlerdir. İşte, Hz. İsa (a.s.), insanların tahrif ettiği Museviliğin hükümlerini Allah’ın emri ile hafifletmek ve rahatlatmak için gelmiştir. Bu anlamda Hristiyanlık Hz. İsa (a.s.) vesilesiyle hurafelerden arındırılmak için gönderilmiştir. Ancak yine ruhbanlık aracılığı ile Hristiyanlık da tahrif edilmiştir. Kuran’da bu gerçek şöyle haber verilir:

“Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Meryem oğlu İsa’yı da arkalarından gönderdik; ona İncil’i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. (Bir bid’at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah’ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık olanlardır.” (Hadid Suresi, 27)

Oysa, Allah’ın bildirdikleri bize din ahlakının yaşanmasının samimi insanlar için son derece kolay olduğunu öğretmektedir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; Allah evrendeki herşey gibi insanı da yoktan var etmiştir. İnsanı en iyi tanıyan, ona şah damarından daha yakın olan Allah, dini de insanın yaratılışına uygun yaratmıştır. Allah bir ayetinde insanın din ile fıtratına (yaratılışına) en uygun olana çağrıldığını şöyle haber verir:

“Öyleyse sen yüzünü Allah’ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah’ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler.” (Rum Suresi, 30)

Rabbimiz Resulullah (s.a.v.) vesilesiyle İslam dinini göndermiş, tahrif edilmiş olan Hristiyanlık ve Museviliğin insanlar üzerinde oluşturduğu ağır baskıları kaldırmıştır. Ayette bu gerçek şöyle bildirilir:

“Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır.” (A’raf Suresi, 157)

Yobazlar Tarih Boyunca Hurafelerin Kaldırılmasından Çok Rahatsız Olmuşlardır

Yobazlık insanların aklını bulandıran, din ahlakını yaşamaya engel olan bir sistemdir. Tarih boyunca yobazlığın insanlar üzerinde yaptığı tahribat dinsiz, ateist kişilerin yaptığı tahribattan çok daha şiddetli olmuştur. Çünkü yobazlar Allah’ın emrettiği din ahlakına uymadıkları için çok cahil olurlar. “Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü, Allah’tan daha güzel olan kimdir?” (Maide Suresi, 50) ayetinde haber verildiği gibi cahil olanlara Allah’ın hükümlerini anlatmak çok güçtür. Çünkü saplantılı, saldırgan ve vahşi bir yapıları vardır. Hiçbir zaman makul konuşmaya, dinin gerçek hükümlerini yaşamaya açık değillerdir. Yobazların bu özelliği tüm tarih boyunca devam etmiştir. Nitekim Hz. İsa (a.s.)’a bazı Musevi hahamların, çok şiddetli karşı olmasının nedeni, Hz. İsa (a.s.)’ın dini hurafelerden arındırması yani tahfif etmesidir. Hatta kendi aralarındaki konuşmalarında (Hz. İsa (a.s.)’ı tenzih ederiz) Hz. İsa (a.s.)’ın dinlerini sözde öldürdüğünü ifade etmişleridir. Oysa Rabbimiz Kuran’da Hz. İsa (a.s.)’ın tahrif edilmiş olan Tevrat’ı hurafelerden arındırmak için ve hak dini doğrulayıcı olarak gönderdiğini şöyle bildirmektedir:

“Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.” (Maide Suresi, 46)

Bu gerçek bir başka ayette de şöyle bildirilir:

“İsa, açık belgelerle gelince, dedi ki: “Ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de. Öyleyse Allah’tan sakının ve bana itaat edin.”” (Zuhruf Suresi, 63)

Resulullah (s.a.v.) de aynı şekilde müşriklerin koyduğu dini zorlaştırıcı tüm hükümleri kaldırmıştır. Kuran’da bu konudaki bir örnek şöyledir:

“Deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Yoksa Allah, bunları sizlere tavsiye ettiği zaman şahid miydiniz?” Hiçbir bilgiye dayanmaksızın insanları saptırmak için Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”  (En’am Suresi, 144)

Ayette bildirildiği üzere, Kuran’da hükümlerin kolaylaştırılmış olmasının müşriklerin ve yobazların çok ağırlarına gittiği anlaşılmaktadır. Çünkü Allah 5 vakit namaz, abdest gibi tüm ibadetleri kolaylaştırdığı gibi dini, günlük hayata geçirilecek kadar da kolaylaştırmış, yobaz ve müşriklerin koyduğu haramları helale çevirmiştir. Yobazlar ve müşrikler dinin bu derece kolay olması karşısında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ağır baskı yapmaya başlamışlardır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) onların koyduğu ağır hükümlerin Kuran’da olmadığını söyledikçe “Sen kendin bir hüküm getir, böyle din olmaz, çok hafif, hükümleri ağırlaştır, biz o dine uyacağız, ama bu hafif hükümlerle din görünümü yok” benzeri sözler ile Efendimiz (sav)’e baskılarını artırdıkları anlaşılmaktadır.

İman edenlerin yapması gereken, Kuran’da Allah’ın insanlara emrettiklerini yerine getirmek ve yasakladıklarından da kaçınmaktır. Allah herşeyi insanlar için kolay kılarken dini zorlaştırmaya çalışanlar, ahirette bunun sorumluluğunu yüklenmiş olarak hesap verirler.

Herşeyde olduğu gibi bu konuda da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayatı ve uygulamaları bize en güzel örnektir. Bir hadisinde mübarek Peygamberimiz (s.a.v) Allah’ın sınırlarından ayrılmamayı ve aynı zamanda sınırları aşmamayı müminlere hatırlatmış ve dinin kolay olduğunu belirtmiştir:

“DİN KOLAYDIR. KİMSE DİNE KARŞI ŞEDİD OLAMAZ. ZİRA DİNE MAĞLUB DÜŞER. (YANİ DİNİN KOLAYLIĞINA İNTİBAK ETMELİ. SIKI TUTAYIM DİYEN ACİZ KALIR.) HATTI HAREKETİNİZİ DOĞRULTUN, (HUDUDA) YAKIN OLUN.” (Ramuz El-Hadis, 1. Cilt, s. 98)

İnsanların dini, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yukarıdaki hadisiyle bildirdiği şekilde değerlendirmeleri gerekir. Yani Allah’ın açık ve anlaşılır kıldığı, kolaylıkla uygulanabilecek hükümleri bazı kişilerin anlaşılmaz ve zor göstermeye çalışmaları büyük bir hatadır. Nitekim Allah Kuran’da bildirdiği hükümleri her şart ve ortamda, her insanın rahatlıkla uygulayabileceği şekilde kolaylaştırmıştır.

Ahir Zamanda Dini Hurafelerden Arındıracak Olan Kişi Hz. Mehdi (a.s.)’dır

Ahir zamanda kendilerini alim olarak nitelendiren bazı kişiler İslam adına ortaya çıkacak ve dinde olmayan ağır hükümleri dine yerleştirmeye çalışacaklardır. Hadislerde bu gerçek şöyle haber verilir:

“İLİM, ALİMLERİN KALDIRILMASI (Vefat etmeleri, Allah’ın Katına alınmaları) İLE ORTADAN KALKAR. ORTALIKTA HİÇBİR ALİM KALMAZ. NİHAYET İNSANLAR CAHİLLERİ REHBER VE ÖNDER EDİNİRLER; MESELELERİNİ ONLARA SORARLAR. ONLAR İLME DAYANMADAN HALKA FETVA VERİR; HEM KENDİSİ SAPAR VE HEM DE HALKI SAPTIRIR.” (Buhari, nr. 100, 7307; Müslim, İlim 13 (nr. 2673); Tırmizi, İlim 5 (nr. 2652); Nesai, es-Sünenü’l-Kübra, nr. 5907; İbn Mace, Mukaddime 8 (nr. 52); Ahmed, el-Müsned, 2/162, 190; Darimi, es-Sünen, Mukaddime 26; İbn Hibban, es-Sahih, nr. 4571, 6719, 6723).

Hz. Mehdi (a.s.) da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gibi yobazların din üzerinde oluşturduğu hurafeleri ortadan kaldıracak, dini özüne döndürecek ve bidatlardan arındıracak, yani dinde tahfifat yapacaktır. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın ana görevlerinden birinin bu olduğu ahir zamanın bu kutlu şahsının yobaz çevrelerle zorlu bir mücadelesinin olacağı çok açık olarak anlatılmıştır.

"Fütühat-ül Mekkiye" isimli eserinde Muhyiddin Arabi el Endülüsi şöyle bildirmektedir:

“Onun (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) açık düşmanları fukaha (fıkıh alimleri) olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imamın (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaşmazlıkları da giderilecek ... ŞAYET ELİNDE  KILINÇ (İLİM) OLMASAYDI FAKİHLER ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) ÖLÜMÜNE FETVA VERİRLERDİ. Lâkin Cenâb-ı Hak, onu (Hz. Mehdi (a.s.)’ı) keremiyle ve kılınç (kardeşleriyle) ile tathir edecek (temizleyecek), ONLAR ONA (Hz. Mehdi (a.s.)’a) İTAAT EDECEKLERDİR. ÇÜNKÜ HALK ARASINDA İMTİYAZLARI KALMAYACAK, HATTA AHKAM HUSUSUNDA İLİMLERİ DE AZALACAK. Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişiyle alimlerin hükümlerindeki ihtilâflar da giderilecek. Ondan (Hz. Mehdi (a.s.)’dan) hem korkacaklar hem de birşeyler umacaklar. KALBEN ONDAN (HZ. MEHDİ (A.S.)’DAN) NEFRET EDECEKLER. FAKAT BUNA RAĞMEN İSTER İSTEMEZ HÜKMÜNÜ KABUL EDECEKLER.” (Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Kıyamet Alametleri, s. 187, Pamuk Yayıncılık)

Bir başka hadis-i şerifte ise Hz. Mehdi (a.s.)’ın dine sonradan sokulan tüm yanlış inanç ve uygulamalardan arındırarak İslam dinini Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde yaşandığı gibi özüne döndüreceği, bağnaz ve tutucu yobazlara karşı kararlılıkla mücadele edeceği şöyle bildirilmiştir:

Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor: “HER ZAMANDA ÜMMETİM İÇİN EHL-İ BEYT’İMDEN BİR ADİL VARDIR. ONLAR, SAPITANLARIN TAHRİFLERİNİ, BATIL EHLİNİN BATILINI, CAHİLLERİN YORUMUNU BU DİNDEN UZAKLAŞTIRIRLAR, duyun ki doğrusu sizin imamlarınız sizi Allah’a götüren elçilerdir, öyleyse iyi bakın ki sizin elçileriniz kimlerdir.” (Savaik’ul Muhrika, İbn-i Hacer, s. 148, Muhammediyye mat. Ve s. 90, Meymeniye mat. Mısır. / Yenabi’ul Mevedde, Kunduzi Hanefi, s. 226, 326, 327, Haydariye mat. S. 191, 271, 273 ve 297, İstanbul. / Zehair’ül Ukba, Muhibbiddin Taberi Şafii, s.17) 

“İNSANLAR HAKKA DÖNÜNCEYE KADAR MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23) 

“HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) EN BAŞTA İSLAM’I NASIL AYAKTA TUTTUYSA, HZ. MEHDİ (A.S.) DA EN SONUNDA AYNI ŞEKİLDE İSLAM’I AYAKTA TUTACAKTIR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

Allah, tarih boyunca tüm insanlığa doğruyu bulmaları, kesin olan   bilgiye ulaşabilmeleri ve din hakkında bilgi edinebilmeleri için kutsal    kitaplar ile bu kitapları insanlara ileten ve açıklayan peygamberler göndermiştir. Allah’ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği son kitap ise Kuran’dır. Bir ayette Kuran’ın yol gösterici özelliği şöyle bildirilir:

Bundan (Kur’an’dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler. Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı da indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır. (Al-i İmran Suresi, 4)

Hz. Mehdi (a.s.) tüm mezhepleri ortadan kaldırarak dini özüne döndürecektir

Hz. Mehdi (a.s.)’ın önemli özellikleri arasında “en büyük müceddid” (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi) ve “en büyük müçtehid” (ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi) vasıfları da vardır. Bu vasıftaki büyük zatlar, İslam toplumlarına örnek olmuş, yol göstermiş, zamanın kutbu olmuş önderlerdir. Bu önderlerden kimi içtihat etme (hükümleri usulüne uygun olarak Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koyma) ve hüküm verme vasıflarından dolayı “mezhep önderleri” olmuşlardır; Müslümanlar da onlara uymuşlardır. Bütün Ehl-i Sünnet, dört mezhep imamının verdiği hükümlerle amel etmektedir. Bu müçtehid ve müceddidlerin en büyükleri ise Hz. Mehdi (a.s.) olacaktır. Bu da Hz. Mehdi (a.s.)’ın içtihat etme (hükümleri usulüne uygun olarak Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koyma) ve hüküm vermeye en yetkili kişi olarak, “tüm mezhepleri kaldıracağını” göstermektedir. Zira en büyük mezhep imamı olduğuna göre zaten tüm diğer mezhepleri kaldırması gerekir. Zamanında herkesin ona uyacağının bildirilmiş olması da bunu doğrulamaktadır. İslam tarihinin en büyük alimlerinden biri olan Muhyiddin Arabi ise “Fütühat-ül Mekkiye” isimli eserinde bu konuda şöyle bilgi vermiştir:

“... MEHDİ (A.S.), DİNİ PEYGAMBER (S.A.V.)’İN ZAMANINDA OLDUĞU GİBİ AYNEN UYGULAYACAK. YERYÜZÜNDEN MEZHEPLERİ KALDIRACAK. HALİS HAKİKİ DİNDEN BAŞKA HİÇBİR MEZHEP KALMAYACAK.” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 186-187)

Allah’ın Kuran’dan önce indirdiği kitaplar, müşrikler ve dine düşman insanlar tarafından tahrif edilmiştir. Bu kitaplar, içlerine birçok hurafe ve batıl inanç eklenerek özlerinden uzaklaştırılmışlardır. Ancak Allah son kutsal kitap olan Kuran’ın bozulmayacağına dair ayetlerde kesin   bir hüküm vermiş ve kıyamet gününe kadar korunacağını     şöyle bildirmiştir:

“Hiç şüphesiz, zikri (Kur’an’ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten Biziz.” (Hicr Suresi, 9)

“Batıl, ona önünden de, ardından da gelemez. (Çünkü Kuran)  Hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)’tan indirilmedir.” (Fussilet Suresi, 42)

Hz. Mehdi (a.s.) Din Ahlakını Hurafelerden Arındırmak İçin Rabbimiz’in Ahir Zamanda Gönderdiği Bir Nurdur

Yobazlar ve müşrikler Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında olduğu gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ın dini kolaylaştırmasına, özüne döndürmesine müthiş öfkelenecekler “Bizim dinimizi öldürdü. Dini değiştirdi, dini kolaylaştırdı” diyecekler ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın mevcut hükümlere en az bir on kat daha hüküm katarsa onun Mehdiliğini kabul edeceklerini ifade edeceklerdir. Çünkü yobazların ve müşriklerin en hoşlanmadıkları konu, Kuran ahlakını yaşamanın kolaylığıdır.

İşte Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın izniyle dini kolaylaştırmak ve hurafelerden arındırmak için Rabbimiz’in ahir zamanda gönderdiği bir nurdur. Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın ilhamı ile hareket ettiğinden Kuran’ı ve hadisleri çok iyi anlayıp açıklayacaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) hadisinde çok veciz bir şekilde Hz. Mehdi (a.s.)’ın sahip olduğu bu derin ilmi özelliği şöyle haber vermiştir.

İkmal-i Din: Muhammed İbn-i Sinan’dan, Emir İbn-i Şamir’den, Cebir’den, Ebu Cafir (a.s.)’dan rivayet edilmiştir:

“YÜCE ALLAH’IN KİTABI HAKKINDAKİ BİLGİSİ VE O’NUN ELÇİSİNİN (S.A.V.) SÜNNETİ MEHDİMİZ (A.S.)’IN KALBİNDE BİR BİTKİNİN EN GÜZEL ŞEKİLDE BÜYÜYÜP YETİŞMESİ GİBİ GELİŞİR.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 72)

“Dinde baskı yoktur ve Allah kolaylık diler”

ADNANOKTAR: Allah ayette, “O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi).” (Hac Suresi, 78) “Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez.” (Bakara Suresi, 185) buyuruyor. Ve fikir özgürlüğünü de Kuran birçok yerde vurguluyor. Bir kere dinde zorlama yok, sen nereden çıkarıyorsun dinde zorlama olduğunu? Adam dinsizse dinsizdir. Kim karışır ona? Bir de, Müslüman olmuş kişiye “artık bir daha dönemezsin” diyorlar. Niye dönemesin? Dinsizlikten dine dönüyor da, dinden de isterse dinsizliğe de döner. Çünkü öbür türlü münafık olur... Küfürse açıkça, samimi söylüyor adam ve onun tedavi imkanı olur o zaman, düzeltme imkanı olur. Eğitebilirsin, anlatabilirsin, yardımcı olursun. Öbür türlü o kişiye nasıl yardımcı olacaksın?” (5 Ekim 2010 tarihli Gaziantep Olay TV röportajından)

ADNAN OKTAR: “...Kolaylık dinidir bizim dinimiz. Cenab-ı Allah ayette söylüyor; “Hz. İbrahim’in dini gibi kolay, Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler” diyor. Yani dinin kolaylaştırılması Allah’ın emridir. Zorlaştırılması da şeytani bir hareket olur. Bakın en muteber İslam alimlerinden El Berzenci’nin eserinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinden istifade edilerek bu konu açıklanıyor; “Oysa İslam’da esas olan tahfiftir.” Yani hafifletme, ibadetleri kolay hale getirme, dini kolay hale getirme, hayatı kolay hale getirme. “Bu sebepledir ki, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyururlardı: “Size terk ettiğim hususlarda beni baş başa bırakın.”” Yani yeni yeni hükümler çıkarttırmayın, bana soru sormayın. Geliyorlar mesela sahabeler, “şu nasıl olacak, bu nasıl olacak?” “Nasıl biliyorsanız öyle yapın” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Yani hür olun, özgür olun yeni yeni konular çıkarmayın. Çünkü ben söylersem diyor o hüküm olur artık. Ve yapmak durumunda kalırsınız. Onun için bana sormayın, özgürce yaşayın diyor sahabelerine Peygamberimiz (s.a.v.).” (10 Kasım 2010 tarihli Tv Kayseri ve Samsun Aks Tv röportajından)

Yobazlar Tarih Boyunca Hurafelerin Kaldırılmasından Çok Rahatsız Olmuşlardır

Yobazlık insanların aklını bulandıran, din ahlakını yaşamaya engel olan bir sistemdir. Tarih boyunca yobazlığın insanlar üzerinde yaptığı tahribat dinsiz, ateist kişilerin yaptığı tahribattan çok daha şiddetli olmuştur. Çünkü yobazlar Allah’ın emrettiği din ahlakına uymadıkları için çok cahil olurlar. “Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü, Allah’tan daha güzel olan kimdir?” (Maide Suresi, 50) ayetinde haber verildiği gibi cahil olanlara Allah’ın hükümlerini anlatmak çok güçtür. Çünkü saplantılı, saldırgan ve vahşi bir yapıları vardır. Hiçbir zaman makul konuşmaya, dinin gerçek hükümlerini yaşamaya açık değillerdir. Yobazların bu özelliği tüm tarih boyunca devam etmiştir. Nitekim Hz. İsa (a.s.)’a bazı Musevi hahamların, çok şiddetli karşı olmasının nedeni, Hz. İsa (a.s.)’ın dini hurafelerden arındırması yani tahfif etmesidir. Hatta kendi aralarındaki konuşmalarında (Hz. İsa (a.s.)’ı tenzih ederiz) Hz. İsa (a.s.)’ın dinlerini sözde öldürdüğünü ifade etmişleridir. Oysa Rabbimiz Kuran’da Hz. İsa (a.s.)’ın tahrif edilmiş olan Tevrat’ı hurafelerden arındırmak için ve hak dini doğrulayıcı olarak gönderdiğini şöyle bildirmektedir:
 
“Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.” (Maide Suresi, 46)
 
Bu gerçek bir başka ayette de şöyle bildirilir:
 
“İsa, açık belgelerle gelince, dedi ki: “Ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de. Öyleyse Allah’tan sakının ve bana itaat edin.” (Zuhruf Suresi, 63)
 
Resulullah (s.a.v.) de aynı şekilde müşriklerin koyduğu dini zorlaştırıcı tüm hükümleri kaldırmıştır. Kuran’da bu konudaki bir örnek şöyledir:
 
“Deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Yoksa Allah, bunları sizlere tavsiye ettiği zaman şahid miydiniz?” Hiçbir bilgiye dayanmaksızın insanları saptırmak için Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”  (En’am Suresi, 144)
 
Ayette bildirildiği üzere, Kuran’da hükümlerin kolaylaştırılmış olmasının müşriklerin ve yobazların çok ağırlarına gittiği anlaşılmaktadır. Çünkü Allah 5 vakit namaz, abdest gibi tüm ibadetleri kolaylaştırdığı gibi dini, günlük hayata geçirilecek kadar da kolaylaştırmış, yobaz ve müşriklerin koyduğu haramları helale çevirmiştir. Yobazlar ve müşrikler dinin bu derece kolay olması karşısında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ağır baskı yapmaya başlamışlardır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) onların koyduğu ağır hükümlerin Kuran’da olmadığını söyledikçe “Sen kendin bir hüküm getir, böyle din olmaz, çok hafif, hükümleri ağırlaştır, biz o dine uyacağız, ama bu hafif hükümlerle din görünümü yok” benzeri sözler ile Efendimiz (sav)’e baskılarını artırdıkları anlaşılmaktadır.
 
İman edenlerin yapması gereken, Kuran’da Allah’ın insanlara emrettiklerini yerine getirmek ve yasakladıklarından da kaçınmaktır. Allah herşeyi insanlar için kolay kılarken dini zorlaştırmaya çalışanlar, ahirette bunun sorumluluğunu yüklenmiş olarak hesap verirler. 
 
Herşeyde olduğu gibi bu konuda da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayatı ve uygulamaları bize en güzel örnektir. Bir hadisinde mübarek Peygamberimiz (s.a.v) Allah’ın sınırlarından ayrılmamayı ve aynı zamanda sınırları aşmamayı müminlere hatırlatmış ve dinin kolay olduğunu belirtmiştir:
 
“DİN KOLAYDIR. KİMSE DİNE KARŞI ŞEDİD OLAMAZ. ZİRA DİNE MAĞLUB DÜŞER. (YANİ DİNİN KOLAYLIĞINA İNTİBAK ETMELİ. SIKI TUTAYIM DİYEN ACİZ KALIR.) HATTI HAREKETİNİZİ DOĞRULTUN, (HUDUDA) YAKIN OLUN.” (Ramuz El-Hadis, 1. Cilt, s. 98)
 
İnsanların dini, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yukarıdaki hadisiyle bildirdiği şekilde değerlendirmeleri gerekir. Yani Allah’ın açık ve anlaşılır kıldığı, kolaylıkla uygulanabilecek hükümleri bazı kişilerin anlaşılmaz ve zor göstermeye çalışmaları büyük bir hatadır. Nitekim Allah Kuran’da bildirdiği hükümleri her şart ve ortamda, her insanın rahatlıkla uygulayabileceği şekilde kolaylaştırmıştır. 

Ahir Zamanda Dini Hurafelerden Arındıracak Olan Kişi Hz. Mehdi (a.s.)’dır

 

Ahir zamanda kendilerini alim olarak nitelendiren bazı kişiler İslam adına ortaya çıkacak ve dinde olmayan ağır hükümleri dine yerleştirmeye çalışacaklardır. Hadislerde bu gerçek şöyle haber verilir:
 
“İLİM, ALİMLERİN KALDIRILMASI (Vefat etmeleri, Allah’ın Katına alınmaları) İLE ORTADAN KALKAR. ORTALIKTA HİÇBİR ALİM KALMAZ. NİHAYET İNSANLAR CAHİLLERİ REHBER VE ÖNDER EDİNİRLER; MESELELERİNİ ONLARA SORARLAR. ONLAR İLME DAYANMADAN HALKA FETVA VERİR; HEM KENDİSİ SAPAR VE HEM DE HALKI SAPTIRIR.” (Buhari, nr. 100, 7307; Müslim, İlim 13 (nr. 2673); Tırmizi, İlim 5 (nr. 2652); Nesai, es-Sünenü’l-Kübra, nr. 5907; İbn Mace, Mukaddime 8 (nr. 52); Ahmed, el-Müsned, 2/162, 190; Darimi, es-Sünen, Mukaddime 26; İbn Hibban, es-Sahih, nr. 4571, 6719, 6723).
 
Hz. Mehdi (a.s.) da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gibi yobazların din üzerinde oluşturduğu hurafeleri ortadan kaldıracak, dini özüne döndürecek ve bidatlardan arındıracak, yani dinde tahfifat yapacaktır. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın ana görevlerinden birinin bu olduğu ahir zamanın bu kutlu şahsının yobaz çevrelerle zorlu bir mücadelesinin olacağı çok açık olarak anlatılmıştır.
 
"Fütühat-ül Mekkiye" isimli eserinde Muhyiddin Arabi el Endülüsi şöyle bildirmektedir: 
 
“Onun (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) açık düşmanları fukaha (fıkıh alimleri) olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imamın (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaşmazlıkları da giderilecek ... ŞAYET ELİNDE  KILINÇ (İLİM) OLMASAYDI FAKİHLER ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) ÖLÜMÜNE FETVA VERİRLERDİ. Lâkin Cenâb-ı Hak, onu (Hz. Mehdi (a.s.)’ı) keremiyle ve kılınç (kardeşleriyle) ile tathir edecek (temizleyecek), ONLAR ONA (Hz. Mehdi (a.s.)’a) İTAAT EDECEKLERDİR. ÇÜNKÜ HALK ARASINDA İMTİYAZLARI KALMAYACAK, HATTA AHKAM HUSUSUNDA İLİMLERİ DE AZALACAK. Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişiyle alimlerin hükümlerindeki ihtilâflar da giderilecek. Ondan (Hz. Mehdi (a.s.)’dan) hem korkacaklar hem de birşeyler umacaklar. KALBEN ONDAN (HZ. MEHDİ (A.S.)’DAN) NEFRET EDECEKLER. FAKAT BUNA RAĞMEN İSTER İSTEMEZ HÜKMÜNÜ KABUL EDECEKLER.” (Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Kıyamet Alametleri, s. 187, Pamuk Yayıncılık)
 
Bir başka hadis-i şerifte ise Hz. Mehdi (a.s.)’ın dine sonradan sokulan tüm yanlış inanç ve uygulamalardan arındırarak İslam dinini Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde yaşandığı gibi özüne döndüreceği, bağnaz ve tutucu yobazlara karşı kararlılıkla mücadele edeceği şöyle bildirilmiştir:
 
Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor: “HER ZAMANDA ÜMMETİM İÇİN EHL-İ BEYT’İMDEN BİR ADİL VARDIR. ONLAR, SAPITANLARIN TAHRİFLERİNİ, BATIL EHLİNİN BATILINI, CAHİLLERİN YORUMUNU BU DİNDEN UZAKLAŞTIRIRLAR, duyun ki doğrusu sizin imamlarınız sizi Allah’a götüren elçilerdir, öyleyse iyi bakın ki sizin elçileriniz kimlerdir.” (Savaik’ul Muhrika, İbn-i Hacer, s. 148, Muhammediyye mat. Ve s. 90, Meymeniye mat. Mısır. / Yenabi’ul Mevedde, Kunduzi Hanefi, s. 226, 326, 327, Haydariye mat. S. 191, 271, 273 ve 297, İstanbul. / Zehair’ül Ukba, Muhibbiddin Taberi Şafii, s.17) 
 
“İNSANLAR HAKKA DÖNÜNCEYE KADAR MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23) 
 
“HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) EN BAŞTA İSLAM’I NASIL AYAKTA TUTTUYSA, HZ. MEHDİ (A.S.) DA EN SONUNDA AYNI ŞEKİLDE İSLAM’I AYAKTA TUTACAKTIR.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

Hz. Mehdi (a.s.) tüm mezhepleri ortadan kaldırarak dini özüne döndürecektir

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın önemli özellikleri arasında “en büyük müceddid” (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi) ve “en büyük müçtehid” (ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi) vasıfları da vardır. Bu vasıftaki büyük zatlar, İslam toplumlarına örnek olmuş, yol göstermiş, zamanın kutbu olmuş önderlerdir. Bu önderlerden kimi içtihat etme (hükümleri usulüne uygun olarak Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koyma) ve hüküm verme vasıflarından dolayı “mezhep önderleri” olmuşlardır; Müslümanlar da onlara uymuşlardır. Bütün Ehl-i Sünnet, dört mezhep imamının verdiği hükümlerle amel etmektedir. Bu müçtehid ve müceddidlerin en büyükleri ise Hz. Mehdi (a.s.) olacaktır. Bu da Hz. Mehdi (a.s.)’ın içtihat etme (hükümleri usulüne uygun olarak Kuran ve hadislerden istifade ile ortaya koyma) ve hüküm vermeye en yetkili kişi olarak, “tüm mezhepleri kaldıracağını” göstermektedir. Zira en büyük mezhep imamı olduğuna göre zaten tüm diğer mezhepleri kaldırması gerekir. Zamanında herkesin ona uyacağının bildirilmiş olması da bunu doğrulamaktadır. İslam tarihinin en büyük alimlerinden biri olan Muhyiddin Arabi ise “Fütühat-ül Mekkiye” isimli eserinde bu konuda şöyle bilgi vermiştir:
 
“... MEHDİ (A.S.), DİNİ PEYGAMBER (S.A.V.)’İN ZAMANINDA OLDUĞU GİBİ AYNEN UYGULAYACAK. YERYÜZÜNDEN MEZHEPLERİ KALDIRACAK. HALİS HAKİKİ DİNDEN BAŞKA HİÇBİR MEZHEP KALMAYACAK.” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 186-187)

Hz. Mehdi (a.s.) Din Ahlakını Hurafelerden Arındırmak İçin Rabbimiz’in Ahir Zamanda Gönderdiği Bir Nurdur

Yobazlar ve müşrikler Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında olduğu gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ın dini kolaylaştırmasına, özüne döndürmesine müthiş öfkelenecekler “Bizim dinimizi öldürdü. Dini değiştirdi, dini kolaylaştırdı” diyecekler ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın mevcut hükümlere en az bir on kat daha hüküm katarsa onun Mehdiliğini kabul edeceklerini ifade edeceklerdir. Çünkü yobazların ve müşriklerin en hoşlanmadıkları konu, Kuran ahlakını yaşamanın kolaylığıdır.
 
İşte Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın izniyle dini kolaylaştırmak ve hurafelerden arındırmak için Rabbimiz’in ahir zamanda gönderdiği bir nurdur. Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın ilhamı ile hareket ettiğinden Kuran’ı ve hadisleri çok iyi anlayıp açıklayacaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) hadisinde çok veciz bir şekilde Hz. Mehdi (a.s.)’ın sahip olduğu bu derin ilmi özelliği şöyle haber vermiştir.
 
İkmal-i Din: Muhammed İbn-i Sinan’dan, Emir İbn-i Şamir’den, Cebir’den, Ebu Cafir (a.s.)’dan rivayet edilmiştir:
 
“YÜCE ALLAH’IN KİTABI HAKKINDAKİ BİLGİSİ VE O’NUN ELÇİSİNİN (S.A.V.) SÜNNETİ MEHDİMİZ (A.S.)’IN KALBİNDE BİR BİTKİNİN EN GÜZEL ŞEKİLDE BÜYÜYÜP YETİŞMESİ GİBİ GELİŞİR.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 72)

“Dinde baskı yoktur ve Allah kolaylık diler”

ADNAN OKTAR: Allah ayette, “O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi).” (Hac Suresi, 78) “Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez.” (Bakara Suresi, 185) buyuruyor. Ve fikir özgürlüğünü de Kuran birçok yerde vurguluyor. Bir kere dinde zorlama yok, sen nereden çıkarıyorsun dinde zorlama olduğunu? Adam dinsizse dinsizdir. Kim karışır ona? Bir de, Müslüman olmuş kişiye “artık bir daha dönemezsin” diyorlar. Niye dönemesin? Dinsizlikten dine dönüyor da, dinden de isterse dinsizliğe de döner. Çünkü öbür türlü münafık olur... Küfürse açıkça, samimi söylüyor adam ve onun tedavi imkanı olur o zaman, düzeltme imkanı olur. Eğitebilirsin, anlatabilirsin, yardımcı olursun. Öbür türlü o kişiye nasıl yardımcı olacaksın?” (5 Ekim 2010 tarihli Gaziantep Olay TV röportajından)
 
                                                    *******************************
ADNAN OKTAR: “...Kolaylık dinidir bizim dinimiz. Cenab-ı Allah ayette söylüyor; “Hz. İbrahim’in dini gibi kolay, Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler” diyor. Yani dinin kolaylaştırılması Allah’ın emridir. Zorlaştırılması da şeytani bir hareket olur. Bakın en muteber İslam alimlerinden El Berzenci’nin eserinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinden istifade edilerek bu konu açıklanıyor; “Oysa İslam’da esas olan tahfiftir.” Yani hafifletme, ibadetleri kolay hale getirme, dini kolay hale getirme, hayatı kolay hale getirme. “Bu sebepledir ki, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyururlardı: “Size terk ettiğim hususlarda beni baş başa bırakın.”” Yani yeni yeni hükümler çıkarttırmayın, bana soru sormayın. Geliyorlar mesela sahabeler, “şu nasıl olacak, bu nasıl olacak?” “Nasıl biliyorsanız öyle yapın” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Yani hür olun, özgür olun yeni yeni konular çıkarmayın. Çünkü ben söylersem diyor o hüküm olur artık. Ve yapmak durumunda kalırsınız. Onun için bana sormayın, özgürce yaşayın diyor sahabelerine Peygamberimiz (s.a.v.).” (10 Kasım 2010 tarihli Tv Kayseri ve Samsun Aks Tv röportajından)
2012-07-15 16:44:36

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."