Taraf Gazetesi, Körükörüne Evrim Taraftarlığını Terk Etmelidir

Taraf gazetesinin internet sitesinde 29 Haziran 2008 tarihli “Evrimin sırrı uzayda saklı” başlıklı bir haber yer aldı. Söz konusu yazıda, 1969 yılında Avustralya’ya düşen Murchison meteoru üzerinde yapılan kimyasal analizlerin sonuçları aktarılıyordu.

Taraf gazetesinin internet sitesinde 29 Haziran 2008 tarihli “Evrimin sırrı uzayda saklı” başlıklı bir haber yer aldı. Söz konusu yazıda, 1969 yılında Avustralya’ya düşen Murchison meteoru üzerinde yapılan kimyasal analizlerin sonuçları aktarılıyordu. Imperial College London’da astrobiyolog olarak görev yapan Zita Martins ve ekibi, meteorit üzerinde DNA ve RNA"nın üretimine katkıda bulunan ve "nükleobaz" olarak isimlendirilen bazı organik bileşenler tespit etmişlerdi.

Taraf gazetesi, Earth and Planetary Science Letters (Yeryüzü ve Gezegen Bilimi) dergisinde yayımlanan araştırma[i] ile “dünya dışındaki ilk genetik madde örneği”nin tespit edildiğini bildirerek bu bulgunun yaşamın sözde evrimi konusunda bilim insanlarına ışık tutacağını öne sürüyordu.

Oysa söz konusu araştırma, Taraf gazetesinin dogmatizme taraf olduğunu göstermek dışında herhangi bir şeye ışık tutmamaktadır. Evrimciler, yaşamın yeryüzünde prebiyotik bir molekül çorbası içinde kendiliğinden geliştiği masalını uzun yıllar savunmuş, ancak bu ihtimalin bilimsel olarak imkansız olduğunun ortaya çıkmasıyla içinde bulundukları açmazı, konuyu uzayla açıklamaya çalışarak örtbas etme taktiğine geçmişlerdir. Uzayın geniş karanlıklarında bilinmeyen şekillerde "evrimin sırrı" gibi ifadelerle bezenmiş gözboyamalarla halkı aldatmaya, yine bilindik demagojik taktikleri uygulamaya ve sözde evrim uzaydaki moleküllerin katkısıyla gerçekleşmiş olabilir izlenimi vermeye çalışmaktadırlar.

Oysa açıklamalarında bilimsel delillerden eser yoktur. Ve bilinen Darwinist demagojiler de, artık insanlar üzerinde Darwinistlerin bekledikleri etkiyi uyandırmamaktadır.

Acaba Martins ve ekibinin bulduğu ve gerçekte evrim için hiçbir delil teşkil etmeyen organik bileşenler nelerdir?

Martins ve ekibinin meteorit üzerinde buldukları organik bileşenler, "Xanthine" ve "uracil" isimli nükleobazlardır. Xanthnie, metabolizmanın bir ürünüdür ve ürik asitin öncülüdür. RNA"nın yapısında yer almamakla birlikte, RNA"nın biyokimyasal süreçlerinde rol oynamaktadır (RNA, hücresel protein sentezinde önemli rol oynayan ve çeşitli tiplerde bulunan nükleotid zinciridir). Uracil ise RNA"nın yapısında bulunan bir bazdır.

Xanthine ve uracilin, meteorit yeryüzüne düşdükten sonra toprakla temas sonucunda bulaşıp bulaşmadığı sorusuna cevap arayan araştırmacılar, bu nükleobazların karbon atomlarının izotoplarını incelediler (izotop: bir elementin, çekirdekteki proton sayısı bakımından aynı olduğu halde nötron sayısı bakımından farklı olan tipleri). Bu element yeryüzünde en yaygın olarak Karbon-12 izotopuyla birlikte bulunduğu halde incelenen karbon izotopları Karbon-13"e aitti ve bu durum, organik bileşenlerin meteoritle birlikte uzaydan gelmiş olma ihtimaline ağırlık kazandırıyordu. Fakat bileşenlerin uzaydan geldiğine dair edinilen bu bilgi, bu bileşenlerden bir canlının tesadüfler sonucu kendi kendine meydana geldiği anlamını taşımıyordu kuşkusuz.

Yapıtaşlarının varlığı, yapının tesadüfen ortaya çıktığını göstermez

Taraf gazetesinde ortaya konan temel aldatmaca, "meteorit üzerinde yaşam için gerekli genetik malzemenin unsurları var, o halde yaşam uzaydan gelen moleküllerin katkısıyla kendiliğinden başlamış olmalı" şeklinde bir mantık bozukluğuna dayanmaktadır.

Bunun yanlışlığını göstermek için devam eden bir bina inşaatını gözümüzde canlandıralım. Ve binanın kabasının büyük oranda tamamlandığını, bu sırada duvarlarının tuğlalarla örülmesinin devam ettiğini varsayalım. Ve buna ilaveten inşaat alanında bina duvarları için gerekli tuğlaların öbekler halinde yığılı olduğunu gözümüzün önüne getirelim.

Bu durumda "bu alanda binanın yapıtaşları var, o halde bu yapıtaşlarının bir şekilde bir araya gelmesi sonucunda bu bina kendiliğinden, henüz anlayamadığımız bir şekilde yükselmiş" şeklinde bir mantık yürütmenin herhangi bir temele dayanmayacağı açıktır. Aynı şekilde evrimcilerin de hücrede kullanılan bazı organik moleküllerin meteoritlerdeki varlığını gösterip "demek ilk hücre, uzaydan gelen moleküllerin kendiliğinden bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmış" iddiası da tümüyle saçmadır.

Sözkonusu moleküllerle, "yaşam" dediğimiz şey arasındaki farklılık olağanüstü boyuttadır ve evrimci senaryoları tümüyle geçersiz kılmaktadır

Bir meteor üzerindeki organik bileşenlerle, "yaşam" arasında fonksiyonel komplekslik açısından olağanüstü bir fark vardır. Canlı hücrede onbinlerce protein, -birçoğu bir araya gelerek daha büyük ve kompleks moleküler makineler oluşturacak şekilde- muazzam bir uyum ve organizasyon içinde hücrenin hem yapısını oluştururlar hem de yaşamı için gerekli faaliyetlere katılırlar. Tüm bu biyokimyasal süreçlerin bilgisi, DNA üzerinde özel bir kodla ve olağanüstü miktarda yüklü bilgiyle kodlanmıştır. Her bir aşaması üstün bir akıl ve plana işaret eden böyle mekanizmaların tesadüfi oluşumunu imkansız kılan nokta, tüm bunların birbirine dayalı ve içiçe geçmiş hiyerarşik sistemler oluşturması, ortaya koydukları entegre kompleksliğin evrim teorisinin kör tesadüflere dayalı bakış açısını tümüyle reddetmesidir. Hücresel makinelerin işlemesi için DNA ve proteinler aynı anda devrede olmalıdırlar. Hem DNA"nın hem de tek bir proteinin dahi rastlantısal olarak oluşması ihtimali sıfırdır. Bunlar bir arada hazır bulunsalar dahi hücre zarı olmaksızın hiçbir işe yaramayacaklardır. Hücre zarı olsa bile genetik kod olmadan hücresel makineler çalışmayacaktır... Bu liste daha uzayıp gider. Burada değindiğimiz aşamaların her biri matematiksel imkansızlıklardır ve modern bilim hücrenin rastlantısal olarak ortaya çıkma ihtimalinin kesinlikle olmadığını göstermektedir.

Buradaki detaylar, bir hücre için kompleksliğinin tesadüfen meydana gelmesinin imkansızlığını gösterebilmek için anlatılmaktadır. Fakat asıl olan nokta şudur: Darwinistler henüz tek bir proteini oluşturamamaktadırlar. Laboratuvar ortamında, yani ellerinde bir proteini oluşturmak için gerekli tüm yapıtaşları ve tüm amino asitlerin bulunduğu bir ortamda bile, işlevsel tek bir proteini elde edememişlerdir. Doğal ortam içinde, tek bir proteinin tesadüfen oluşması ihtimalinin imkansızlığı bu şartlar altında anlaşılabilmektedir. Evrimcilerin, “yapıtaşlarını bulduk, (hayali) ilk hücrenin açıklaması tamam!” mantığındaki iddiaları, yalnızca insanları aldatmaya yönelik bir oyundur.

-       Tek bir proteinin oluşması için DNA gerekir
-       Protein olmadan DNA oluşamaz
-       DNA olmadan protein oluşamaz
-       Protein olmadan protein oluşamaz
-       Tek bir proteinin oluşması için 60 ayrı protein gerekir
-       Bu proteinlerin bir tanesi bile eksik olsa protein var olamaz
-       Ribozom olmadan protein oluşmaz
-       RNA olmadan da protein oluşmaz
-       ATP olmadan protein oluşmaz
-       ATP’yi üretecek mitokondri olmadan da protein oluşmaz.
-       Hücre çekirdeği olmadan protein oluşmaz
-       Sitoplazma olmadan da protein oluşmaz
-       Hücredeki organellerden bir tanesi eksik olsa protein oluşamaz
-       Hücredeki bütün organellerin var olması ve çalışması için de proteinler gereklidir
-       Bu organeller olmadan da hiçbir şekilde protein olmaz. 

Bu sistem, bir arada çalışmak zorunda olan iç içe bir sistemdir. Biri olmadan diğeri olamaz. Tek bir parçası var olsa bile, sistemin diğer parçaları olmadan bu parça hiçbir işe yaramaz.
Kısacası,  
BİR PROTEİNİN VAR OLMASI İÇİN HÜCRENİN TAMAMI GEREKİR.Hücre, bugün incelediğimiz ve çok az bir kısmını anlayabildiğimiz mükemmel kompleks yapısı ile var olmadığı sürece, TEK BİR TANE BİLE PROTEİN MEYDANA GELEMEZ.

Hücrenin bu olağanüstü kompleks yapısıyla karşılaştırıldığında, Martins ve ekibinin bulduğu moleküllerin varlığının evrimci senaryolar için tek başlarına herhangi bir destek sağlamayacağı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Astronom ve aynı zamanda bir evrimci olan Paul Davies, meteorit üzerinde yaşamın yapıtaşlarının bulunmasının, yaşamın evrimi iddiasına kanıt olarak düşünülemeyeceğini kabul etmiş bir isimdir. Daha önceki benzer bir evrimci iddiayla ilgili olarak meteorit üzerinde amino asit bulgusuna dayanarak yaşamın bu şekilde ortaya çıkmış olabileceğini öne sürmenin yanlışlığını şöyle ifade etmiştir:

"Amino asitler proteinlerin yapı taşları olabilirler ancak yapı taşlarıyla bir araya getirilmiş bir yapı arasında dünyalar kadar fark vardır. Nasıl ki birkaç tuğlanın keşfi az ötede bir evin bulunduğunu göstermez, aynı şekilde bir amino asit yığını da yaşamın gerektirdiği, protein gibi büyük ve özelleşmiş moleküllerden uzun uzun yollar uzaktadır."[ii]

Genetik kod olmaksızın, genetik malzemenin varlığı neden anlamsızdır?

Taraf gazetesindeki haberde, yukarıda ortaya konan yanılgı ve eksikliklerin yanısıra genetik kodla ilgili bir evrimci yanılgı da ortaya konduğu görülmektedir. Xanthine ve uracil, RNA ve DNA"nın üretimine katkıda bulundukları için Martins bunları evrimci spekülasyonlarına malzeme yapmakta ve şu iddiayı ortaya koymaktadır:

“Bizden önceki canlıların genetik kodlamalarında, meteor parçacıklarındaki elementlerin kullanıldığına ve böylece bu canlıların belirleyici niteliklerinin kendilerinden sonraki nesillere geçmiş olabileceğine inanıyoruz”

Martins"in burada "inanıyoruz" diyerek ifade ettiği varsayım, aslında materyalizmle açıklanması mümkün olmayan bir durumu, körükörüne maddeci bir bakış açısından yorumlayan, bir diğer deyişle tümüyle dogmatik bir düşüncedir. DNA üzerindeki nükleotidler, bu yazıdaki harflere benzetilebilir. Bu harflerin bu yazıdaki bilgiyi kodlayıp bir zihindeki düşünceleri aktarmada ortam oluşturması gibi, nükleotidler de yaşam için gerekli bilgiyi kodlama ve aktarmada bir araç oluştururlar. Nükleotidler, "kodon" adı verilen üçlü gruplar halinde hücrede yorumlanırlar ve protein sentezi esnasında her bir kodon için belli bir aminoasit zincire eklenir.

Fakat bu benzetme ancak ve ancak bir "dil" ile onu yorumlayabilecek "zihnin" varlığı durumunda geçerlilik kazanmaktadır. Sembollere anlamlarını atfedecek ve onları yorumlayacak bir zihin olmadığı sürece bunların taşıyacağı hiçbir mana bulunmayacaktır. Örneğin Çince"de kullanılan sembollerden birisinin anlamı, o anlamı bilenler için bir değer taşır. Çince bilmeyen insanların yaşadığı bir ülkede bu sembol hiçbir anlam ifade etmeyecektir.

Aynı şekilde, hangi kodonların hangi aminoasite karşılık geldiğini belirleyen "genetik kod" veya diğer bir ifadeyle "yaşamın lisanı" olmaksızın, DNA ve RNA"ya katkıda bulunan moleküller de bir anlam taşımayacaklardır. Dolaysıyla meteorit üzerinde bulunan organik bileşenlerin, hücrenin kalıtımı özelliğini ortaya çıkarması senaryosu -ortada genetik kod bulunmadığı için- geçersizdir.

Genetik kodun kökeni konusunun evrimcilere sunduğu açmaz, Taraf gazetesinde bir iki satıra sığdırılmış gözboyayıcı bir masalla geçiştirilecek gibi değildir. Evrimciler herşeyi maddeci ve tasadüflere dayalı bir zeminde açıklamaya çalıştığı halde, genetik kod bunları aşan bir boyut taşımaktadır. Araştırmacı Dean Overman bu konuda şunları yazmıştır:

"Genetik kodun içerdiği bilgi, tüm bilgi veya mesajlarda olduğu gibi, maddeden yapılmış değildir... Anlam, kodun sembolleri veya alfabesinden kaynaklanan bir özellik değildir. Genetik koddaki mesaj veya anlam madde-dışıdır ve fiziksel veya kimyasal özelliklere indirgenemez... Materyalizm koddaki anlamı açıklamaz" [iii]

 

İngiliz bilim dergisi Nature"ın 20 yıl boyunca editörlüğünü yapmış olan Sir John Maddox, "Genetik kodun kökeninin, yaşamın kendisinin kökeni kadar belirsiz olması can sıkıcıdır" diyerek materyalizmin bu alandaki yenilgisinin dolaylı bir ifadesini ortaya koymuştur.[iv]

Kısacası meteorit üzerindeki organik bileşenlerin genetik kodlamanın başlangıcını oluşturmuş olabileceği iddiası akli ve bilimsel hiçbir kanıta dayanmamaktadır ve Martins"in varsayımı bilimdışı bir dogmadan başka birşey değildir.

Taraf gazetesi haberinde yer almayan eleştiriler ve itiraflar

Ülkemizdeki evrim taraftarı yayınların evrimci iddaları duyururken keyfi olarak yaptıkları bir vurdumduymazlık vardır. En küçük bir evrimci iddiayı dahi sansasyonel bir havada ve bilimsel bir gerçekmiş gibi vermeye pek hevesli olan evrimci editörler, konuyla ilgili eleştirileri haber kapsamına dahil etmekten özellikle imtina etmektedirler. Taraf gazetesi de bu son haberin aktarımında bu taraflı tavrı sergilemektedir.

Meteorit üzerinde bulunan moleküllerin oranı, önde gelen bazı evrimci araştırmacıları bile tatmin etmemektedir. Bunlardan biri olan New York Üniversitesi araştırmacısı ve kimya profesörü Robert Shapiro"dur. Shapiro, "düşük konsantrasyon seviyesi sebebiyle uzay kaynaklı bu nükleobazların yaşamı başlatmada önemli rol oynamış olamayacağını" ifade etmekte, bunların "DNA"nın altbirimlerinin altbirimleri olduklarını" söylemektedir.[v]

Diğer yandan, evrimciler yaşamın sözde evrimsel başlangıcı için uzaydan gelen moleküllerin ne oranda katkıda bulunmuş olabileceği konusunda da ayrılık içindedirler. ABD Washington"daki Carnegie Enstitüsü jeokimyageri Conel Alexander de bu konuda daha fazla veri olmaksızın söz konusu moleküllerin kaynağı ve miktarı hakkındaki iddialara mesafeli olunması gerektiğini ifade ederek bu belirsizliği ifade etmektedir[vi]

(Yaşamın kökeni konusunun evrim teorisine olan açmazını daha geniş biçimde incelemek için bkz. http://www.darwinizminsonu.com/m_biyoloji.html)

Sonuç:

Taraf gazetesinde yer alan bu haber, evrimci propagandaya ne denli gözükapalı Darwinist destek verildiğinin son bir örneğini oluşturmaktadır. Meteorit üzerinde organik bileşenlerin bulunması, yaşamın sözde evrimine hiçbir bilimsel kanıt oluşturmamaktadır. Yaşam, ortaya koyduğu komplekslik ve barındırdığı olağanüstü miktarda bilgiyle üstün bir Yaratıcı"nın varlığına işaret etmektedir. Yaşam, Taraf gazetesinin iddia ettiği gibi uzaydan gelen moleküllerin tesadüfen birleşmesiyle değil Yüce Allah"ın ""OL"" demesi ile yaratılmıştır.

 

 

 
[i] MARTINS et al. Extraterrestrial nucleobases in the Murchison meteorite. Earth and Planetary Science Letters, 2008; 270 (1-2): 130 DOI: 10.1016/j.epsl.2008.03.026
[ii]Davies P.C.W., "The Fifth Miracle: The Search for the Origin of Life," Penguin: Ringwood , Australia , 1998, pp.57-58
[iii] Dean L. Overman, "A Case Against Accident and Self-Organization" (Rowman & Littlefield Publishers, 1997
[iv] "The Genesis Code by Numbers," Nature , 367:111, Ocak 1994)
[v] JR Minkel, Were Meteorites the Origin of Life on Earth?, June 16, 2008, http://www.sciam.com/article.cfm?id=were-meteorites-the-origi
[vi] . JR Minkel, Were Meteorites the Origin of Life on Earth?, June 16, 2008, http://www.sciam.com/article.cfm?id=were-meteorites-the-origi

 

 

 

2008-06-29 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."