Vicdan Sahibi İnsanlar Wikipedia Gibi Yanlı Yayın Yapan Sitelerdeki İftiralara Değil, Doğrulara İtibar Ederler

Dünyaya dikkatlice bakan ve yaşananları akılcı bir gözle değerlendiren her insan şu an dünyada iyilerle kötüler arasında tarihi bir kültürel mücadele yaşandığını görecektir. Bir yanda Allah sevgisini, Allah korkusunu, iyiliği, kardeşliği, barışı ve dostluğu savunanlar diğer yanda ise dejenerasyonu, çatışmaları, savaşları körükleyen ve insanların tüm mutluluğunu elinden alanlar var. Aile ve ahlak kavramını ortadan kaldırmak isteyen nefret ve çatışma insanları birbirlerini savunur ve ortak hareket ederken, Allah’ın emrettiği güzel ahlakın dünyaya hakim olmasını isteyenlerin çoğunlukla birbirlerinden ayrı oldukları acı bir gerçek. İyilerin parça parça olması ise, kötülerin özel bir organizasyonu. Gazete, dergi, televizyon ve internet gibi iletişim araçlarını kullanılarak iyiler aleyhinde yapılan propagandalar çoğu zaman iyilerin bir araya gelmesine engel olan temel sebep oluyor.

Oysa, birbirlerinin yaptıkları çalışmalara, bu çalışmaların faydalı neticelerine bakmadan veya birbirlerinden doğrudan bilgi almadan, duyduklarına göre hareket etmek iman edenlerin sakınması gereken bir tutumdur. Her üç dine göre de iman edenlerin iftiraya maruz kalacakları, akıl almaz suçlamalarla karşılaşacakları, bu iftiralar sebebiyle kimi zaman yargılanacakları kutsal kitaplarında anlatılan bir bilgidir. Üç dinin hükmüne göre de inananlar, bir başka inanan hakkında duydukları bilgiyi araştırmadan, incelemeden, olayın aslına dair bilgi edinmeden yargıya varmazlar.  Çünkü bilirler ki, Allah yolunda hizmet eden her mümin bu hizmetinin engellenebilmesi için türlü baskılara, yalanlara, iftiralara, yıldırmalara maruz kalabilir. Ve bu iftiraların ortaya atılmasının ana sebeplerinden biri de, insanların iman edenlerden uzaklaşmasını dolayısıyla din ahlakının yayılmasını engellemektir.

Bilgi ya da internet çağı olarak nitelendirilen bu yüzyılda iman edenler aleyhine sıkça kullanılan mecralardan biri ise şüphesiz websiteleridir. Özellikle Wikipedia gibi, ziyaretçilerinin üyelik ya da ücret ödemeden ekledikleri içeriklerden oluşan siteler geniş kitlelere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Wikipedia, kendisini “özgür ansiklopedi” olarak nitelemekte, buna karşın sitede gerçekleşen bir çok uygulama gerçeğin böyle olmadığını göstermektedir.

Wikipedia’da belli bir anlayış ve dünya görüşünü temsil eden tek yanlı bilgilendirme ve bir nevi sansür sistemi hüküm sürmektedir. Wikipedia sitesiyle ilgili yaşanan bir çok olay bu gerçeği gözler önüne sermektedir.

Wikipedia’nın Özgür Olmadığını Gösteren Sayısız Olaydan İki Örnek

Bunlardan ilki; Almanya’da Stuttgart Doğa Tarihi Müzesi’nin yöneticisi olan, ünlü paleontolog Dr. Günter Bechly’nin adına açılmış olan Wikipedia sayfası ile ilgilidir. Dr. Günter Bechly Darwin’in doğumunun 150. Yıl kutlamalarında müzede bir sergi düzenlemiştir. Bechly, sergide bir terazinin bir tarafına yaratılışı savunan birçok kitabı, diğer tarafına da Darwin’in Türlerin Kökeni kitabını koyarak, Darwin’in kitabının sözde daha ağır bastığını göstermiştir. Serginin ilgi çekmesi ve bir basın toplantısının gündeme gelmesi söz konusu olunca Bechly gazetecilerin sorularına cevap verebilmek için, Yaratılışı savunan bilimsel kitapları okumaya başlamıştır. Bu okuma ve araştırma sonrasında Bechly aslında Darwinizm’in savunulacak bir yanı olmadığını görerek, Yaratılışa inandığını ve evrim teorisinin doğru olmadığını açıklamıştır. Bechly bu açıklamasının hemen ardından ise -Yaratılışı savunan birçok bilim adamının başına geldiği gibi- müzedeki görevinden alınmıştır.

Darwinizm’i savunurken Dr. Bechly hakkında kapsamlı bilgiler yayınlayan Wikipedia Dr. Bechly’nin evrimi inkar etmesinin ardından sitede doktorun adına açılan sayfayı silmiştir.[1]

İkinci olay ise Baylor Üniversitesi’nde Profesör ünvanıyla öğretim üyeliği yapan Walter Bradley adına açılmış olan Wikipedia sayfasına ilişkindir. Geniş bir araştırma, yayın, eğitim geçmişi olan Prof. Bradley Yaratılışı savunan bilimsel yayınları ve kitaplarıyla da tanınıyor. Wikipedia Nisan 2017’de Bradley’in sayfasını çok kısa 2 paragrafa indirmek suretiyle sansürlemiştir.[2]

Tahakküm Altındaki Wikipedia

Bu iki olay Wikipedia’nın, kendi kanaatlerini dile getiren bilim insanlarına yer veremeyecek kadar yoğun bir Darwinist tahakküm altında tutulduğunu göstermektedir. Gerçekten de bugün evrimi savunanlar, bilimsel bulguları yani Yaratılış gerçeğini açıklayanları, akademik kurumlardan, medyadan ve hatta internet ortamından uzaklaştırabilmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir. “Evrim yok” diyen bir genç eğitim kurumlarında sınavı geçememekte, bir bilim insanı akademik kariyer yapamamaktadır. Üstelik çoğu zaman bilim adına hareket ettiklerini iddia edenler, bilimin Yaratılışı ispat ettiğini gördükleri için bilime dahi tahammül edememektedir.

Bugün dünyada Darwinist diktatörlüğün varlığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu diktatörlük farklı düşüncelerin anlatılmasına, bilimsel delillerin ortaya konmasına izin vermemekte, Yaratılışçıları kendilerince itibarsızlaştırmak ve onları bilim-karşıtı, gerici kişiler gibi göstermek için tek yanlı propagandalarına devam etmektedir. Wikipedia, Darwinist diktatörlük etkisi altında kullanılan mecralardan biri olmaktan imtina etmelidir.

Nitekim Wikipedia’nın “mühim biri değil” diyerek sayfasını sildiği Yaratılışçı Dr. Günter Bechly dünyanın en önemli fosil koleksiyonerlerinden biridir.  Bechly o kadar önemli bir paleontologtur ki birçok türe adı bile verilmiştir. Buna rağmen Wikipedia Bechly’e sırf Darwinizm karşıtı olduğu için “önemsiz biri” diyebilmektedir.

Wikipedia’ya yapılan yazı girişleri editör olarak isimlendirilen kişilerin denetim ve düzenlemesinden geçmektedir. Bu editörler, sadece evrim ve yaratılış konusunda değil, kendi ideolojileriyle hemfikir olmayan her kesime karşı taraflı tutum sergilemektedir. Çoğunlukla da dindar, Allah’ın varlığına inanan, materyalist ideolojilere karşı olan kişiler hakkında yanlış bilgiler girilmesine göz yumulmakta, yanlışların düzeltilmesine de izin verilmemektedir. İçeriklerdeki bilgileri düzeltmek için yapılan başvuru ve girişimler ısrarla reddedilmektedir. Bu durum Wikipedia’nın içeriğindeki bilgilerin doğru olmasına değil, belli bir ideolojiye uygun olup olmamasına göre hareket ettiğini göstermektedir.

Wikipedia’nın objektiflikten uzak olduğu ve ideolojik bir amaç güttüğü açıktır.

Wikipedia’nın Temsil Ettiği Zihniyete Karşı Müslümanlar, Museviler ve Hıristiyanlar İş Birliği Yapmalı

Wikipedia’nın taraflı tutumu her dinden Allah’a inananlara karşı bir tutumdur. Böyle bir tutum karşısında dindarların, “Bu Müslümanlara karşı bir tavır, bizimle bağlantılı değil” veya “Bu Hıristiyanlara karşı takınılan bir tutum, bizle ilgili değil” demesi doğru bir davranış biçimi olmayacaktır. Tam tersine imana, dine, Yaratılışa inananlara karşı bir tutum olduğunda Müslüman, Hristiyan, Musevi tüm inananların birlik olması, bir diğerini savunup desteklemesi gerekir. Aksi, inananların dağılması demektir ki bu da Darwinist diktatörlüğün tam da isteyeceği şeydir. Şunu unutmamalıyız: Darwinistler, Yaratılışçıların, dindar ve iyi insanların bir araya gelip Allah’ın şanını yaymak için birlikte çalışmasını engellemek istemektedir.

Barışı, dostluk ve iyiliği tavsiye edenler tarihte her zaman toplum tarafından baskı görmüşler, yalanlara, iftiralara, karalama kampanyalarına maruz bırakılmışlardır.

Hz. İsa Peygamber ve havarileri de “delilik, kişisel çıkar peşinde olma, yeni bir din oluşturma” gibi pek çok iftiraya maruz kalmış ve eziyet görmüşlerdi. Ancak ilk Hristiyanlar bu tür iftiralara asla itibar etmemişler, Hz. İsa Peygamberi ve Havarilerini savunup desteklemeye devam etmişlerdir. Kötü niyetli kişilerin bu çirkin iftiralarını, onların doğru yolda olduklarına dair bir delil saymışlardır.

Buna rağmen bazı yüzeysel düşünen insanların ise söz konusu iftiraların etkisinde kaldığı da olmuştur. İncil’de iman edenlerin karşılaştıkları imtihanlara değinen bölümlerde samimi iman edenlere destek olma cesaretini gösteremeyen zayıf kişilikli insanlardan da bahsedilir.

  1. ... İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında (tek tarafı dışarıya açık olan oda) toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde, dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. (Elçilerin İşleri, 5:12-13)
  1.  [Hz. İsa (as):] "Ama siz kendinize dikkat edin! İnsanlar sizi mahkemelere verecek... [ve] dövecekler. Benden ötürü [Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü] valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. ... Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde, 'Ne söyleyeceğiz?' diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne vahyolunursa onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, Allah olacak. (Markos, 13:9-12)
  2. Benim adımdan ötürü [Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü] herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar sebat gösteren kurtulacaktır." (Markos, 13:13)
  3. [Hz. İsa (as):] "... Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi... zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız... Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü [Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü] herkes sizden nefret edecek. Ne var ki, başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Sebat göstermekle canlarınızı kazanacaksınız." (Luka, 21:5-19)
  4. [Allah rızası için] Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, size ne mutlu! ... Ama bir kimse Mesih inanlısı olduğu için acı çekerse, utanç duymasın. (Petrus’un Birinci Mektubu 4:14-16)
  1. Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, sebat gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, ... başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere sabrettim! Ama Rab beni hepsinden kurtardı... Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Ama kötüler ve sahtekârlar, aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a 2. Mektup, 3:10-13)
  1. Kardeşlerim, çeşitli denenmelerle karşılaştığınızda kendinizi çok sevinçli sayasınız. Biliyorsunuz ki, imanınızın sınanması dayanma gücü oluşturur. Bu dayanma gücü mükemmel sonucunu göstersin. Öyle ki hem olgun olasınız hem de mükemmelliğe eresiniz. Hiçbir konuda eksiğiniz kalmasın. (Yakup'un Mektubu, 1:2-4)

Allah’a İman Edenler İttifak Etmezse Deccaliyet Güç Bulur

Günümüzde dinsizlik hızlı bir yangın gibi yayılmaktadır. Şiddet, uyuşturucu, alkol, kaybolan aile değerleri, intihara yönelen kitleler, adaletsizlikler, zulüm ve haksızlıklar toplumun her kesimini etkilemektedir. Dinsizliğin insanları içine çekmeye çalıştığı yöne doğru bu gidişin durdurulması ise ancak dinsizliğin felsefesine karşı yapılacak kültürel mücadele ile mümkündür. Bu kültürel mücadelenin vakti çoktan gelmiştir. İyilerin bir an önce ittifak edip imkanlarını birleştirmesi ve ortak ilmi faaliyetlere yönelmesi gerekmektedir.

Allah’a iman edenlerin ortak çalışma yapacakları zaman, Wikipedia gibi taraflı bir kaynaktan bilgi alarak bu faaliyetlerden vazgeçmesi ise kuşkusuz çok yanlış bir tutum olacaktır. İman edenlerin bir kişi veya faaliyet hakkındaki düşüncelerini yönlendiren rehberi, o kişinin kutsal kitaplarından öğrendikleri, vicdanları, akılları ve ferasetleri olmalıdır. Darwinist, materyalist, Allah’ın varlığını inkar eden ve dindarlara karşı taraflı tutum izleyen bir kaynak müminler için hiçbir zaman muteber bir rehber olamaz. Böyle bir kaynak yüzünden, hayırlı bir çalışmadan vazgeçmiş olmak ise kuşkusuz utanç verici ve küçük düşürücü olur.

 Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar ve tüm iyi insanlar; Deccaliyet’in dünya çapında örgütlediği kötülüğe karşı ancak ittifak ettiklerinde başarılı olabilirler. Bu ittifakı engellemek için Deccaliyet’in oluşturduğu tuzaklara düşmeden, kararlı ve azimli olarak yapılacak her çalışma, Hakkın hakim olması için önemli bir adımdır. Tüm iman edenler iyiliğin hakimiyetinde öncü olmak için gayret etmelidir. Ahir zaman gibi büyük ve tarihi bir dönemden geçerken, iman edenlerin kültürel mücadelesine seyirci kalmak, özellikle de kötülüğü yaygınlaştırmaya çalışanların inananları hedef alan iftiralarına, yalanlarına  itibar etmek, Haktan hakikatten taviz vermek kuşkusuz ki vicdansızlık olacaktır.

 


[1] https://evolutionnews.org/2017/10/wikipedia-erases-paleontologist-gunter-bechly/

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bradley_(engineer)

2017-11-16 09:13:50

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."