< <
17 / total: 22

Ahir Zamandaki Bazı Cahil Müslümanların Durumu

450- AHİR ZAMANDA GERÇEK İLİM ORTADAN KALKIP CEHALET YERLEŞİR

Allah-u Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra (hafızanızdan) zorla çekip almaz. LAKİN ALİMLERİ, İLİMLERİ İLE BERABER CEMİYET İÇİNDEN ALIR, RUHLARINI KABZEDER. ARTIK KARA CAHİL BİR ZÜMRE KALIR. HALK BUNLARDAN DİNİ İHTİYAÇLARINI SORARLAR, ONLAR DA (AYET, HADİS GÖZETMEDEN) KENDİ DÜŞÜNCE VE ARZULARINA GÖRE FETVA VERİP, HEM KENDİLERİ SAPARLAR HEM DE BAŞKALARINI SAPTIRIRLAR. (Buhari, Tecrid-i sarih: 2174)

451- PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN HADİSLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIRLAR

Hz. Cabir (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu ümmetin SONRADAN GELENLERİ ÖNCE GELENLERİNE LANET ETTİĞİ VAKİT, KİM BİR HADİSİ SÖYLEMEZ KETMEDERSE (GİZLERSE) ALLAH'IN İNDİRDİĞİNİ KETMETMİŞ (GİZLEMİŞ) OLUR." (Buhari, İlm 34, 6034)

Ebu Sa'idi'l-Hudri anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki: Kim İNSANLARIN DİNİ İŞLERİNDE ALLAH'IN FAYDALI KILDIĞI BİR İLMİ GİZLERSE, Allah kıyamet günü onu ateşten gem ile gemler. (Buhari, İlm 34, 6034)

452- BAŞI TRAŞLI, SARIKLI VE CÜBBELİ BAZI ALİMLER DECCALE UYARLAR

ÜMMETİMDEN BAŞI SARIKLI YETMİŞ BİN ALİM KİŞİ, DECCALE TABİ OLACAKLAR. (Mevsuatu's sunne, El-kütüb's-sitte ve Şüruhuha 22, Müsnedu, Ahmed B. Hanbel 3-4, Tunus: Daru Sahnun, 1992, cilt 22, s. 224)

DOĞUDAN BAŞLARI TIRAŞLI KAVİMLER ÇIKACAK; DİLLERİ İLE KUR'ÂN OKUYACAKLAR (FAKAT) BOĞAZLARINDAN AŞAĞI GEÇMEYECEK. ONLAR DİNDEN YAYDAN OKUN ÇIKTIĞI GİBİ ÇIKACAKLAR. (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6294)

453- SÖYLEDİKLERİNE KENDİLERİ UYMAYAN ALİMLER ÇIKAR

Kıyamette bir din adamı cehenneme atılır. Tanıdıkları ona, "Sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün?" derler. O DA, "İNSANLARA, GÜNAHTIR, YAPMAYIN" DER, KENDİM YAPARDIM. "YAPIN" DEDİKLERİMİ DE YAPMAZDIM. BUNUN CEZASINI ÇEKİYORUM" der. (Buhari)

Öyle bir zaman gelir ki, ÂLİMLER FİTNE UNSURU OLUR. (Ebu Nuaym)

454- KURAN'I ANLATACAK, AMA KURAN'A UYMAYACAKLAR

Süveyd bin Gafele (ra)'dan: AHİR ZAMANDA TÜREMELER ÇIKACAK: BEYİNLERİ ÇALIŞMAYACAK. KONUŞURKEN ÇOK GÜZEL KONUŞACAKLAR. KURAN OKUYACAKLAR, FAKAT İMANLARI GIRTLAKLARINDAN AŞAĞIYA GEÇMEYECEK.... (Buhari, Sahih 3611, 5057, 6930, Müslim, 1066, Ebu Davud 4767, Ahmed bin Hanbel, Müsned 1, 81, 113, 131)

455- BİD'ATLER (DİNE SONRADAN EKLENEN UYGULAMALAR, HÜKÜMLER) ÜRETECEKLERDİR

BİD'AT SAHİBİ, MANEN KÜÇÜK KİŞİLERİN YANINDA İLİM ARAMAK, kıyamet alametlerindendir. (Camiu's-sağir: 2475) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 53)

456- AYET-İ KERİME VE HADİS-İ ŞERİFLERE GÖRE DEĞİL, KENDİ DÜŞÜNCELERİNE GÖRE FETVA VERİRLER

... KARA CAHİL BİR ZÜMRE KALIR... ONLAR DA (AYET, HADİS GÖZETMEDEN) KENDİ DÜŞÜNCE VE ARZULARINA GÖRE FETVA VERİP, HEM KENDİLERİ SAPARLAR HEM DE BAŞKALARINI SAPTIRIRLAR. (Buhari, Tecrid-i sarih: 2174)

457- YANLIŞ FETVALARLA BAŞKALARININ DA SAPMASINA SEBEP OLURLAR

... Kara cahil bir zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorar, ONLAR DA (AYET, HADİS GÖZETMEDEN) KENDİ DÜŞÜNCE VE ARZULARINA GÖRE FETVA VERİP, HEM KENDİLERİ SAPARLAR HEM DE BAŞKALARINI SAPTIRIRLAR. (Buhari, Tecrid-i sarih: 2174)

458- DÜNYEVİ İŞLERİ DAHA ÖNEMLİ GÖRÜRLER

DÜNYAYA KARŞI ZÜHD (DÜNYAYA RAĞBET ETMEMEK, NEFSÂNİ ZEVK VE ARZUDAN KENDİNİ ÇEKEREK İBÂDETE VERMEK) DİLDE KALMADIKÇA, TAKVA DA YAPMACIK HALE GELMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Camiu's-sağir: 9856) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 53)

459- HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHUR ETTİĞİNİ KABUL ETMEZLER

Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) döneminde... Vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Bundan dolayı ondan (Hz. Mehdi (as)'den) uzak duracaklardır. Zira ZANLARINA GÖRE, GERÇEKTEN ALLAH'IN İMAMLARINDAN SONRA BİR MÜÇTEHİD BIRAKMADIĞINI KABULLENECEKLERDİR... (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 66. Bab,cilt 3, s. 327- 328)

460- HZ. MEHDİ (AS)'DAN UZAK DURURLAR

Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) döneminde din tamamen rey'den arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. VERECEĞİ BİRÇOK HÜKÜMLERDE ULEMANIN MEZHEPLERİNE MUHALEFET EDECEKTİR. BUNDAN DOLAYI ONDAN (HZ. MEHDİ (AS)'DAN) UZAK DURACAKLARDIR. Zira zanlarına göre, gerçekten Allah imamlarından sonra bir müçtehid bırakmadığını kabulleneceklerdir... (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 66. bab, cilt 3, s. 327- 328)

461- İÇLERİNDE HZ. MEHDİ (AS)'A TUZAK KURANLAR OLUR

İmam-ı Mehdi (as) çıktığı zaman ...onun (Hz. Mehdi (as)'ın) kılıncı kardeşleridir. Elinde kılınç olmasa idi, -YANİ KARDEŞLERİ OLMASA İDİ- ZAMANIN FUKAHASI (FIKIH ALİMLERİ) ONUN (HZ. MEHDİ (AS)) KATLİYLE FETVA VERİRLERDİ. Lakin Cenâb-ı Hak onu (Hz. Mehdi (as)'ı) keremiyle ve kılınç (kardeşleriyle) ile tathir (temizlemek, yıkayıp pak etmek) edecek, onlar ona (Hz. Mehdi (as) 'ye) itimad edeceklerdir. ... (Ramuz el-Hadis, s.56,73)

462- HZ. MEHDİ (AS)'A KARŞI OLURLAR

"Fütühat-ül Mekkiye" isimli eserinde Muhyiddin Arabi el Endülüsi şöyle bildirmektedir:

... Mehdi, dini peygamberin (s.a.v.) zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Halis ve hakiki dinden başka hiç bir mezhep kalmayacak. ONUN DÜŞMANLARI İÇTİHAD ALİMLERİNİN TAKLİD EDENLERİ OLACAK. Çünkü onlar Mehdi'nin mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan HOŞLANMAYACAKLAR, FAKAT KARŞI DA GELEMEYECEKLER... Onun kılıncı (ilmi, manevi gücü) kardaşlarıdır. Kılıcından (ilminden) korktukları için ister istemez hakimiyetine boyun eğecekler.

ONUN AÇIK DÜŞMANLARI FUKAHA (FIKIH ALİMLERİ) OLACAK. ÇÜNKÜ HALK ARASINDA BİR İMTİYAZLARI KALMAYACAK. HATTA AHKAM HUSUSUNDA İLİMLERİ DE AZALACAK. Bu imamın gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaşmazlıkları da giderilecek.. ŞAYET ELİNDE KILINÇ (İLİM) OLMASAYDI FAKİHLER ONUN ÖLÜMÜNE FETVA VERİRLERDİ. Lâkin Cenâb-ı Hak, onu keremiyle ve kılınç (ilmi) ile tathir edecek (temizleyecek), onlar ona itaat edeceklerdir. Çünkü halk arasında imtiyazları kalmayacak, hatta ahkam (hükümler) hususunda ilimleri de azalacak. Mehdi'nin gelişiyle alimlerin hükümlerindeki ihtilâflar da giderilecek. Ondan hem korkacaklar hem de birşeyler umacaklar. KALBEN ONDAN NEFRET EDECEKLER. FAKAT BUNA RAĞMEN İSTER İSTEMEZ HÜKMÜNÜ KABUL EDECEKLER. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci,Kıyamet Alametleri, 186-187)

 

463- ŞİDDETLİ FİTNELERE SEBEP OLURLAR

... Onların alimleri gök kubbe altındakilerin en şerlileridir. FİTNE ONLARDAN ÇIKTI VE YİNE ONLARA DÖNECEKTİR.(Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 54)

464- İÇLERİNDE KÖTÜLÜKTE ÖNDE GELENLER VARDIR

... ONLARIN ALİMLERİ GÖKKUBBE ALTINDAKİLERİN EN ŞERLİLERİDİR. (Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 54)

465-İKİYÜZLÜ VE SAHTEKAR DİN ADAMLARI TÜREYECEKTİR

AHİR ZAMANDA KURT OKUYUCULAR OLACAK. Kim o zamana yetişirse, şerlerinden Allah'a sığınsın. ONLAR ÇOK KİRLİ İNSANLARDIR. RİYAKARLIK (İKİYÜZLÜLÜK) HAKİM OLACAK, RİYA (İKİYÜZLÜLÜK) VE GÖSTERİŞTEN UTANILMAYACAK. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 470)

466- KURAN'I MENFAATLERİ İÇİN OKUYAN, DİNDEN MENFAAT ELDE ETMEYE ÇALIŞANLAR OLUR

Kim Kuran okursa (mükafatını) Allah'tan istesin. Zira SON ZAMANLARDA KURAN OKUYUP (MÜKAFATINI) İNSANLARDAN İSTEYEN BİRTAKIM İNSANLAR TÜREYECEKTİR. (Tirmizi; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 12)

İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, avam halk Kur'ân okuyacak, ibadete kendini verecek (fakat) bid'at ehlinin işleri ile meşgul olacaklar; hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. SÖZ VE İLİMLERİ VASITASIYLA RIZIK ELDE EDECEKLER, DİNİ ALET EDEREK DÜNYALIK EDİNECEKLER. İŞTE BİR GÖZÜ KÖR DECCALİN UYDULARI BUNLARDIR. (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6255)

467- MEHDİYETİ SAVUNUYOR GİBİ GÖRÜNMELERİNE RAĞMEN GERÇEKTE HZ. MEHDİ (AS)'A KARŞIDIRLAR

Amr bin Sad'dan: HALKI (ZAHİRDE) BENİM EVLADIMA DAVET ETSELER DE, BENİM EVLADIMDAN UZAK OLURLAR. BU ÖYLE KÖTÜ BİR TOPLULUKTUR Kİ AHLAKLARI YOKTUR. Zorbalara musallattırlar, cabbarlara fitneyi öğretirler, hakimlere kan döktürürler. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

468- HZ. MEHDİ (AS)'A İFTİRALAR ATARLAR

"Amr bin Sad'dan: ... Bu öyle kötü bir topluluktur ki ahlakları yoktur. Zorbalara musallattırlar, CABBARLARA FİTNEYİ ÖĞRETİRLER, HAKİMLERE KAN DÖKTÜRÜRLER." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

17 / total 22
Harun Yahya'nın Ahir Zamanın 656 Alameti kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top