Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Açık Mektup

 

 

Baron, Bilim Araştırma Vakfı’na karşı büyük bir komplo hazırlığı içinde. Baron’dan “elinizi çabuk tutun, hızlanın ve işi bitirin” talimatı geldi.

 
Sa­yın Baş­ba­ka­nım,

Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı, sa­vun­du­ğu mil­li­yet­çi mu­ha­fa­za­kar de­ğer­ler ne­de­niy­le yıl­lar­dan be­ri hal­kı­mı­zın gö­zü önün­de, iddia edilen Er­ge­ne­kon ta­ra­fın­dan çok çe­şit­li bas­kı­la­ra ma­ruz kal­mak­ta, sal­dı­rı ve komp­lo­lar ile yıl­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Ni­te­kim sözkonusu yapılanmanın Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı aleyhinde fa­ali­yet­le­ri, ele ge­çi­ri­len ve med­ya ku­ru­luş­la­rın­ca ya­yın­la­nan ya­zı­lı bil­di­ri­sin­de, “Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı’nın mü­ca­de­le edil­me­si ge­re­ken ku­ru­luş­lar ara­sın­da en baş­lar­da gös­te­ri­li­yor ol­ma­sı”n­dan da an­la­şıl­mak­ta­dır.

Dev­le­ti­miz, iddia edilen Er­ge­ne­kon’un çö­ker­til­me­si ve ül­ke­mi­zin bu bü­yük be­la­dan kur­tul­ma­sı için ge­re­ken sü­re­ci baş­lat­mış­tır. Bu sü­reç, Sa­yın Ad­nan Ok­tar ve Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı men­sup­la­rı­nın yak­la­şık 9 yıl­dır de­vam eden yar­gı­lan­ma sü­re­ci bo­yun­ca ya­şa­nan bir­çok gay­ri hu­ku­ki ge­liş­me­nin ay­dın­lan­ma­sı ve ya­pı­lan hu­kuk ih­lal­le­ri­nin te­la­fi edil­me­si açı­sın­dan da bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. 
 

 
 

 

 

 
Sa­yın Baş­ba­ka­nım,

Ma­son­la­rın, iddia edilen bu yapılanmayı et­ki­le­ri al­tı­na al­dık­la­rı ve ken­di emel­le­ri doğ­rul­tu­sun­da kul­lan­dık­la­rı bir­çok de­lil­le sa­bit­tir. Son ola­rak or­ta­ya çı­ka­rı­lan ve med­ya­da da yer alan bay­ra­k bu de­lil­ler­den bir ta­ne­si­dir. Çünkü iddia edilen Ergenekon yapılanmasına ait olan bu bayrağın sol üst kö­şe­sin­de yer alan “gön­ye” ve “per­gel” yüz­yıl­lar­dır ma­son­lar­ca kul­la­nı­lan sem­bol­ler­dir.

Anlaşılacağı gibi Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı Ca­mia­sı’na yıl­lar­dan be­ri komp­lo üs­tü­ne komp­lo dü­zen­le­yen bu yapılanmanın üyelerini yö­ne­ten de ve yön­len­di­ren de ma­son­lar­dır. Çün­kü Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı’nın ça­lış­ma­la­rı ve BAV’ın Fah­ri Baş­ka­nı Sa­yın Ad­nan Ok­tar’ın ma­son­la­rın ger­çek yü­zü­nü de­şif­re et­ti­ği eser­le­ri yıl­lar­dır bu ka­ran­lık ta­ri­ka­tı ra­hat­sız et­mek­te­dir.

 
Sa­yın Baş­ba­ka­nım,

İddia edilen Er­ge­ne­kon’un yar­gı ca­mi­ası­na sız­mak ve yar­gı için­de et­ki­li ko­nu­ma gel­mek için bü­yük bir gay­ret sar­fet­ti­ği ise bi­li­nen bir ger­çek­tir. Nitekim ma­ni­fes­to­ların­da, te­mel bel­ge­le­rin­de ve üye­le­ri­nin ken­di ara­la­rın­da­ki ko­nuş­ma ve ya­zış­ma­la­rın­da özel­lik­le yük­sek yar­gı­yı ele ge­çir­me plan­la­rı açık­ça yer al­mak­ta­dır.

Ergenekon Soruşturması’nı yü­rü­ten İs­tan­bul C. Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın bu yapılanmanın bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu yar­gı men­sup­la­rı­nın isim­le­ri­ni lis­te ha­lin­de ma­ka­mı­nı­za bil­dir­di­ği bir­çok ba­sın or­ga­nın­da ha­ber ola­rak ya­yın­lan­mış­tır. Ne var ki bu lis­te­de bu­lu­nan yar­gı men­sup­la­rı ha­len son de­re­ce fa­al­dir­ler. Beyin niteliğinde ve ki­lit ko­num­da olan bu ka­na­da he­nüz do­ku­nu­la­ma­mış­tır.Bun­lar, Er­ge­ne­kon Da­vas’n so­nuç­suz brak­mak ve bu da­vann te­mel de­lil­le­ri­ni dev­re dşı bı­rak­mak için yo­ğun bir ça­ba için­de­dir­ler. Dolayısıyla mut­la­ka et­ki­siz ha­le getirilmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan söz ko­nu­su yapılanmanın BAV'a yö­ne­lik dü­zen­le­nen po­lis ope­ras­yo­nun­dan iti­ba­ren bu da­va sü­re­ci­ni yön­len­dir­me­ye ça­lış­tı­ğı da her­ke­sin ma­lu­mu­dur. BAV Da­va­sı’nda hiç­bir suç un­su­ru bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek oy­bir­li­ğiy­le BE­RA­AT KA­RA­RI ve­ren bir mah­ke­me­nin, da­va­nın de­lil du­ru­mun­da, hu­ku­ki ni­te­li­ğin­de, sevk mad­de­sin­de hiç­bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğı hal­de 1 se­ne son­ra oy­bir­li­ğiy­le mah­ku­mi­yet ka­ra­rı ver­me­ye zor­lan­mış ol­ma­sı, bu örgütün yar­gı için­de ne ka­dar et­ki­li ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Bu durum, asıl ve aci­li­yet­le neş­ter atıl­ma­sı ge­re­ken ye­rin ne­re­si ol­du­ğu ko­nu­sun­da da ye­ter­li bil­gi ver­mek­te­dir.

Al­dı­ğı­mız du­yum­la­ra gö­re bu yapılanmanın BAV Da­va­sı’y­la il­gi­li ola­rak yar­gı mer­ci­le­ri üze­rin­de­ki bas­kı­sı ha­len sür­mek­te, yar­gı­yı et­ki al­tı­na al­mak ama­cıy­la yü­rüt­tü­ğü fa­ali­yet­ler de­vam et­mek­te­dir.

Aşa­ğı­da bah­si ge­çen ve Er­ge­ne­kon Davası’nda yar­gı­la­nan ve­ya so­ruş­tu­ru­lan ki­şi­ler dı­şın­da, BAV’a kar­şı fa­ali­yet sür­dü­ren ve tes­pit et­ti­ği­miz di­ğer şüp­he­li­le­r hak­kın­da edin­di­ği­miz bil­gi­le­ri de il­gi­li sav­cı­lı­ğa tes­lim et­tik. Bu ne­den­le, da­va­mız­da hiç­bir bas­kı ol­ma­dan, hu­ku­ka uy­gun adil yar­gı­la­ma­nın ya­pıl­ma­sı için ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nı is­tir­ham edi­yo­ruz.

 

 

 


 

 

1. SADETTİN TANTAN

Erge­ne­kon Da­va­sı’nın tu­tuk­lu sa­nık­la­rı Ümit Sa­yın ile Ad­nan Ak­fı­rat ara­sın­da ge­çen msn ya­zış­ma­la­rın­da, iddia edilen bu yapılanmanın Sa­det­tin Tan­tan’la te­mas ha­lin­de ol­du­ğu­nu ve her tür­lü is­te­ği­ni ona yap­tı­ra­bil­di­ği­ni ifa­de eden cüm­le­ler yer al­mak­ta­dır. (Er­ge­ne­kon Da­vası Dos­yası, 408. kla­sör, say­fa 306)

Ay­nı Sa­det­tin Tan­tan 1999 yı­lın­da­ki BAV Ope­ras­yo­nu’nu ger­çek­leş­ti­ren ki­şi­dir. BAV Ope­ras­yo­nu es­na­sın­da İçiş­le­ri Ba­ka­nı ola­rak gö­rev ya­pan Sa­det­tin Tan­tan, da­ha gö­zal­tı sü­re­ci de­vam eder­ken yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­la BAV ca­mia­sı men­sup­la­rı­nı ve BAV Fah­ri Baş­ka­nı Sa­yın Ad­nan Ok­tar’ı ka­mu­oyu­na (söz­de) suç­lu gi­bi gös­ter­me­ye ça­lış­mış­tır. BAV Ca­mia­sı’nı bö­lü­cü ör­güt­le kı­yas­la­ma­ya kal­ka­rak BAV Da­va­sı’na ba­ka­cak olan yar­gı men­sup­la­rı­nı ağır bir bas­kı al­tı­na al­mış­tır. Ay­rı­ca Sa­det­tin Tan­tan bu­nun­la da ye­tin­me­ye­rek BAV’ın ka­pa­tıl­ma­sı için mü­fet­tiş­le­ri­ne ra­por dü­zen­let­miş­tir.

 
 
2. ADİL SER­DAR SA­ÇAN

12 Kasım 1999 gecesi düzenlenen Bilim Araştırma Vakfı’na yönelik polis operasyonunu yapan ve yöneten emniyet gö­rev­li­si olan, dö­ne­min İs­tan­bul Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­si Mü­dü­rü Adil Ser­dar Sa­çan şu an­da Er­ge­ne­kon Da­va­sı kapsamında yargılanmakta ve cezaevinde bulunmaktadır. Bun­dan ön­ce de gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak su­çuy­la hü­küm gi­yip gö­re­vin­den uzak­laş­tı­rıl­mış­tır. Hak­kın­da mü­te­ad­dit de­fa­lar fe­na mu­ame­le­de bu­lun­mak su­çuy­la da­va açıl­mış­tır. BAV ca­mia­sı men­sup­la­rı­na gö­zal­tın­da bu­lun­duk­la­rı sü­re zar­fın­da iş­ken­ce yap­mak su­çuy­la yar­gı­lan­ma­sı ise ha­len İs­tan­bul 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'nde 216 yıl ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le de­vam et­mek­te­dir. BAV ca­mia­sı men­sup­la­rı­nın gö­zal­tı sı­ra­sın­da gör­dük­le­ri fi­zik­sel şid­det Ad­li Tıp ra­por­la­rıy­la sa­bit­tir. Gün­ler­ce sü­ren iş­ken­ce ve kö­tü mu­ame­le ne­ti­ce­sin­de, yan­la­rın­da avu­kat bu­lun­ma­dan ve oku­ma­la­rı­na da­hi mü­saa­de edil­me­den, ken­di­le­ri­ne ait ol­ma­yan bir­ta­kım ifa­de­le­re zor­la im­za at­tı­rıl­mış, da­ha son­ra bu ifa­de­ler, gö­zal­tı­na alı­nan­lar he­nüz sav­cı­lı­ğa da­hi sevk edil­me­den ba­sı­na sız­dı­rıl­mış, böy­le­ce BAV ca­mia­sı aley­hin­de bir ka­muo­yu oluş­tu­ru­la­rak, yar­gı bas­kı al­tı­na alın­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır. Bu ki­şi­nin BAV yö­ne­ti­ci­le­ri­ni he­def alan gi­ri­şim­le­ri tek­nik ta­kip sı­ra­sın­da de­şif­re ol­muş ve Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mı­na alın­mış­tır.

 

 

3. TUN­CAY ÖZ­KAN

 

Sayın Adnan Oktar ve BAV camiası mensuplarının emniyette bulundukları ve yargılanmaya başladıkları süre zarfında, basında akıl almaz bir linç ve karalama kampanyası başlatılmıştır. Çalıştığı medya kuruluşunun bünyesinde bulunan televizyon kanalında ve gazetelerde bu karalama kampanyasına öncülük ettiği herkesçe bilinen isimlerden biri de Ergenekon Davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan ve cezaevinde bulunan Tuncay Özkan'dır. Tuncay Özkan’ın, gözaltına alınanların emniyette zorla imzaladıkları ve kendilerine ait olmayan ifadeleri, arama tutanakları, çeşitli zabıtlar gibi yasal koruma altındaki belgeleri, kanunlara aykırı olarak elde ettiğine ve yine yasalara aykırı olarak bunları yayınladığına o dönemde herkes şahit olmuştur. Günlerce manşetten yayınlanan bu gerçek dışı ifadelerle tutuklama için bir gerekçe olan “infial” şartını oluşturmuş ve kamuoyunda Sayın Adnan Oktar ve BAV camiası aleyhinde geniş çapta bir infial meydana gelmiştir. O dönemde yargılamayı sürdüren hakim de oluşan infiali de gözönünde bulundurarak tutuklama kararı vermiştir.

 
 
4. ATAMAN YILDIRIM

İddia edilen Ergenekon’a üye olmaktan tutuklu olan Ataman Yıldırım, BAV Camiasını ve Sayın Adnan Oktar'ı hedef alan iftira ve yalanlarla dolu internet sitelerinin sahibidir. Bilindiği gibi iddia edilen Ergenekon’un toplumda provokasyonlar yoluyla gerginlik, kavga, çatışma oluşturarak ülkeyi bölmeye çalıştığı ele geçen kendi belgelerinden ve pek çok eylemden anlaşılmıştır. Bu yapılanmanın, BAV Camiası'nın milli birlik ve beraberliği teşvik eden, Türk-İslam Dünyası’nı bir araya gelmeye davet eden, Türk Milleti'ni bütünleşmeye çağıran kültürel hizmetlerinden büyük rahatsızlık duymasının nedeni de budur. Ataman Yıldırım, düzenlediği yoğun kampanyalar ile Sayın Adnan Oktar ve BAV camiasını suçlu gibi göstermeye çalışmış, kamuoyunda infial uyandırmayı, mahkemeleri, emniyeti ve devletin bir çok kurumunu etkilemeyi hedeflemiştir. Bu kişinin, sahibi bulunduğu internet siteleri üzerinden, Sayın Adnan Oktar ve BAV camiasına yönelik operasyona hukuki, sosyal ve psikolojik zemin hazırladığı tespit edilmiştir. Bu durum, BAV Camiası'nı hedef alan komploların perde arkasında kimlerin ve hangi amaçların bulunduğunu gözler önüne sermektedir.

 
 
5. EMİN Şİ­RİN

İddia edilen Ergenekon’nun BAV camiası ve Sayın Adnan Oktar aleyhinde çalışmalar yaptığının önemli belgelerinden biri de İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in faaliyetleridir. Bilindiği üzere Emin Şirin, Ergenekon Soruşturması kapsamında, Lobi'den sorumlusu olduğu iddiasıyla göz altına alınmış ve Lobi örgütlenmesi hakkında bildikleri sorgulanmıştır. Emin Şirin’in basında ve internet sitelerinde yaptığı yoğun faaliyetler nedeniyle, BAV davasını olumsuz yönlendirmek ve kamuoyunda BAV camiası aleyhinde kanaat oluşturmak amacıyla hareket ettiği herkesçe bilinmektedir. Ayrıca, hiçbir mağduriyetleri olmamasına rağmen mahkemelerde, BAV camiası aleyhinde kışkırtılarak kullanılan birkaç aile ile işbirliği yaptığı da alenidir. Emin Şirin BAV Davası’nın görüldüğü mahkemeye bizzat gelerek kendince mahkemeyi etkilemek istemiştir. Yazılı ve görsel basında bu konuyla ilgili haberler herkesin malumudur. Böylece BAV camiası hakkında hukuki tek bir delili dahi olmayan ithamlarla, gerek yargı gerek basın organları aylarca meşgul edilmiş ve kamuoyunda geniş çaplı infial oluşturulmuştur.

 
6. ÜMİT SA­YIN

Ergenekon Davası’nda, yasadışı örgüte üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı ayaklanmayı teşvik etmek iddiasıyla yargılanan ve halen tutuklu bulunan şahıslardan biri Doç. Dr. Ümit Sayın'dır. Türkiye'nin önde gelen Darwinizm savunucularından biri olan Ümit Sayın, Sayın Adnan Oktar'ın Darwinizm ve materyalizmi çürüten eserlerini hedef alan makaleleri, yorumları ve çalışmalarıyla da tanınan bir kişidir. Ümit Sayın'ın bilgisayarından çıkan belgeler arasında Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı aleyhinde pek çok veriye rastlanmıştır. Ergenekon Davası’nın dosyalarında yer alan dikkat çekici bilgilerden biri de Ümit Sayın'ın Masonluk belgesi ve "MASON LO­CA­LA­RI­NA OLAN SA­DA­KA­Tİ­NİN EN ÖNEM­Lİ GÖS­TER­GE­Sİ­NİN HA­RUN YAH­YA (AD­NAN OK­TAR) VE Bİ­LİM ARAŞ­TIR­MA VAK­FI'NA KAR­ŞI YAP­TI­ĞI ÇA­LIŞ­MA­LAR OL­DU­ĞU­NU" söy­le­me­si­dir. (http://www.haber5.com/ haber.php? haber_id=327899)

Bunun yanı sıra basında yer alan haberlerde bildirildiğine göre Ergenekon Davası’nın dosyalarında yer alan Ümit Sayın'a ait telefon kayıtları ve bilgisayar yazışmaları da, Sayın Adnan Oktar ve BAV camiasının hedef alındığını net olarak gözler önüne sermektedir.

 
 
7. “HER DEV­RİN ADA­MI”

Uzun yıl­lar­dır si­ya­set dün­ya­sı­nın içe­ri­sin­de olan bu ki­şi, fark­lı par­ti­ler­de önem­li mev­ki­ler­de gö­rev al­mış­tır. Gö­rev yap­tı­ğı dö­nem­ler­de Tür­ki­ye’de bir­çok si­ya­si çal­kan­tı mey­da­na gel­miş, çev­re­sin­de­ki par­ti­li­ler bu çal­kan­tı­lar­dan olum­suz yön­de et­ki­len­miş, an­cak ken­di­si her tür­lü olay­dan za­rar gör­me­den çık­mış­tır. Ken­di­si­ni çev­re­si­ne “mu­ha­fa­za­kar” ola­rak ta­nıt­mış olan bu şa­hıs, as­lın­da sözkonusu yapılanmanın mu­ha­fa­za­kar ke­sim içi­ne sok­tu­ğu ada­mı­dır. Bü­yük bir med­ya ku­ru­lu­şuy­la ya­kın iliş­ki­le­ri olan “Her Dev­rin Ada­mı”, bu yapılanmanın si­ya­set ala­nın­da­ki jo­ke­ri ko­nu­mu­da­dır. (“Her devrin adamı”, iddia edilen Ergenekon’un yargı içindeki örgütlenmesinde en önemli elemanlardan biridir.) Bu kişi ay­nı za­man­da “mu­ha­fa­za­kar ma­son­lar”ın da giz­li li­de­ridir. Özel­lik­le YARGIDAKİ DERİN VE KAPSAMLI BAĞLANTILARI NEDENİYLE BAV ca­mi­ası­na yö­ne­lik hu­kukdışı mü­ca­de­le­de et­kin gö­rev alan, dev­let için­de­ki di­ğer ku­rum­lar­da da yo­ğun fa­ali­yet gös­te­ren ki­şi­ler­dendir. Her dev­rin ada­mı­nın em­rin­de­ki üst dü­zey bir bü­rok­rat gö­re­vin­den alın­mış­tır. Bu bürokrat, faili meçhul cinayetlerin yaşadığı bir bölgede,iddia edilen Ergenekon’un ünlü azmettiricisi ve katili olarak bilinen bir kişiyle birlikte faaliyet göstermiştir. Bu ün­lü az­met­ti­ri­ci­ ve ka­til ile her dev­rin ada­mı çok sa­mi­mi­dir. Masonlar, gö­zü pek yük­sek­ler­de olan her dev­rin ada­mı­na, is­te­di­ği he­de­fe ula­şa­bil­me­si için, BAV’a ve Fah­ri Baş­ka­nı Sa­yın Ad­nan Ok­tar’a kar­şı çok et­ki­li bir mü­ca­de­le yap­ma­sı­nı bi­rin­ci şart ola­rak koş­muş­lar­dır. Çok sin­si ve kor­kak olan her dev­rin ada­mı, ma­son­la­rın tak­di­ri­ni ka­za­na­rak he­de­fi­ne ula­şa­bil­mek için halen var­gü­cüy­le çabalamaktadır. Görevli olduğu dönemde devletin çok hayati bir kurumunu, iddia edilen Ergenekon hizmetine hazırlamak amacıyla bu kurumda geniş bir örgütlenme yapmış bu çok önemli olan kurumu adeta içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Kilit noktalara tayin ettirdiği iddia edilen Ergenekon mensubu kişilere, milliyetçi, mukaddesatçı, Atatürkçü olan birçok insanı hedef olarak göstermiş ve mason kişiler aleyhinde birçok hukuksuz, adaletsiz uygulamaya imkan tanımıştır.

 
 
8.“BA­RON”

“Ba­ron”, iddia edilen Er­ge­ne­kon’un med­ya aya­ğı­nın ba­şı ve en önem­li fi­nan­sö­rü­dür. MİT ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan bu yapılanmaya dair şemada yö­ne­ti­ci kad­ro için­de Ba­ron’un da yer al­dı­ğı ger­çe­ği Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nın 48. du­ruş­ma tu­ta­na­ğı­na yan­sı­mış­tır. Ba­ron yük­sek de­re­ce­li bir ma­son­dur. Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nın ucu­nun ken­di­si­ne do­ku­na­ca­ğı­nı bil­di­ği için son de­re­ce ra­hat­sız ol­muş­tur. Sa­hip ol­du­ğu im­kan­lar­la, Er­ge­ne­kon Da­vası’nı gü­ya ört­bas et­mek ve inandırıcılığını ze­de­le­mek için ken­din­ce çok bü­yük ça­ba yü­rüt­mek­te­dir. Bu ki­şi Tür­ki­ye’de ate­ist si­yo­nist­le­rin giz­li des­tek­çi­si­dir ve uzun yıl­lar­dır Müs­lü­man­la­ra kar­şı sür­dü­rü­len ate­ist si­yo­nist­le­rin sal­dı­rı­la­rı­nı or­ga­ni­ze et­mek­te­dir. Bu med­ya ba­ro­nu, Türk-İs­lam Bir­li­ği’ne bü­tü­nüy­le kar­şı­dır ve Tür­ki­ye’yi Do­ğu ve Ba­tı Ko­mü­nist Tür­ki­ye ola­rak böl­me fa­ali­ye­tin­de önem­li bir gö­rev üst­len­miş­tir. İddia edilen Er­ge­ne­kon’dan ya­rar­la­na­rak kur­du­ğu sis­tem­le, Türk Mil­le­ti’ni çok kap­sam­lı ola­rak sö­mür­mek­te­dir. Ba­ron, “her dev­rin ada­mı”nı ade­ta uşa­ğı gi­bi kul­lan­mak­ta­dır. Ay­nı za­man­da “her dev­rin ada­mı”nın es­ki mes­lek­ta­şı olan söz­de sağcı ve ay­nı za­man­da ma­son, “iş bi­ti­ri­ci” bir ga­ze­te­ci­yi ma­şa gi­bi kul­la­na­rak “her dev­rin ada­mı”nı yön­len­dir­mek­te­dir. Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı ve Sa­yın Ad­nan Ok­tar’a yö­ne­lik ola­rak sür­dü­rü­len psi­ko­lo­jik sa­vaş­ta ve top­lum mü­hen­dis­li­ği fa­ali­yet­le­rin­de en önem­li ro­lü ba­ron ve iddia edilen Er­ge­ne­kon­cu sa­tı­lık ka­lem­le­ri üst­len­miş­tir. Ad­nan Ok­tar’a kar­şı ya­pı­lan pek­çok sal­dı­rı ve komp­lo­nun ze­mi­ni­ni ha­zır­lat­mış, iddia edilen Ergenekon’un mensubu ve­ya des­tek­çi­si olan ka­lem­şör­le­ri­ni Ad­nan Ok­tar ve BAV aley­hin­de kul­lan­mış­tır. Bu­gün­ler­de de ba­ron BAV ca­mi­ası­na kar­şı hu­ku­ki kı­lı­fa bü­rün­müş bü­yük bir komp­lo ha­zır­lı­ğı için­de­dir.

 

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN BAV DAVASI HAKKINDAKİ 1 NİSAN 2008 TARİHLİ ESAS HAKKINDA MÜTALAASI:

“Mahkememizce toplanan deliller arasında sanıklar aleyhine delil bulunmamaktadır. Mahkemece 29.02.2008 tarihli ara kararının 5.bendinde ‘yasak usullerle alınan ifadeler delil olarak değerlendirilemeyeceği CMK.nun 148. maddede anlaşıldığından hukuka aykırı olarak alındığı iddia edilen ifade ve delillerin dosyadan çıkartılması şeklindeki talebin reddine’ karar verilmiştir. CMK.nun 148/4. maddesi gereğince poliste alınan müdafisiz ifadelerin delil olarak değerlendirilemeyeceği, böylece mahkemece de kabul edilmiştir. Sanıklar hakkında açılan ana davadan tefrik edilen davadan 5 sanık hakkında iddia makamı olarak 4616 sayılı kanun gereği ‘davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi’ talep edilmiş olup, mahkemece bu 5 sanığın şantaj ve çete yöneticisi üyesi olmak suçlarından beraatlerine karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Bu durumda sanıklardan Adnan Oktar’ın suç işlemek için örgüt kurmak ve diğer sanıkların örgütün yöneticisi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak suçlarını işledikleri sabit olmadığından CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince bütün sanıkların müsnet suçlardan ayrı ayrı BERAATLERİNE karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.”

 
 
Sa­yın Baş­ba­ka­nım,

İddia edilen Er­ge­ne­kon’a toz kon­dur­ma­dı­ğı­nı ve bir­çok yer­de bu yapılanmayı sa­vun­du­ğu­nu duy­du­ğu­muz bir ba­yan Yar­gı­tay Ha­ki­mi, BAV Da­va­sı­’nın dos­ya hac­mi­ne ba­kın­ca, bu ko­nu­da ye­ni gö­re­ve gel­di­ği ve BAV da­va dos­ya­sı­nı hiç in­ce­le­me­di­ği, içe­ri­ği hak­kın­da da bil­gi­si ol­ma­dı­ğı hal­de, “dos­ya 100 kla­sör ol­du­ğu­na gö­re bun­da bir suç un­su­ru var­dır” de­miş­tir. Ar­dın­dan da “Bu ce­za az art­tı­ra­lım” di­ye­rek kin, nef­ret ve öf­ke­si­ni or­ta­ya koy­muş­tur.

Oy­sa BAV da­va dos­ya­sı 100 kla­sör­dür ama bu­nun sa­de­ce 1 kla­sö­rün­de yar­gı­la­nan­la­rın aley­hin­de id­dia­lar var­dır. On­la­rın için­de de iş­ken­ce yap­mak su­çun­dan ha­len yar­gı­la­nan po­lis­ler­ce fe­na mu­ame­le so­nu­cu bas­kı ve zor al­tın­da avu­kat bu­lun­mak­sı­zın yar­gı­la­nan­la­ra im­za­la­tı­lan ve CMK 148. Mad­de­ye gö­re ka­nu­nen ge­çer­siz olan po­lis ifa­de­le­rin­den baş­ka bir bel­ge yok­tur. Sa­yın Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı da esas hak­kın­da­ki mü­ta­la­asın­da tüm yar­gı­la­nan­lar için be­ra­at ta­le­bin­de bu­lu­nur­ken, dos­ya­da bu ge­çer­siz ifa­de­ler­den baş­ka yar­gı­la­nan­la­rın aley­hin­de bir de­lil ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­miş­tir. Bu tek kla­sör dı­şın­da ge­ri ka­lan 99 kla­sö­rün hep­si yar­gı­la­nan­la­rın suç­suz­lu­ğu­nu or­ta­ya ko­yan, bi­lir­ki­şi ra­por­la­rı, şa­hit ifa­de­le­ri, res­mi dev­let ra­por­la­rı, be­ra­at ka­rar­la­rı ve ün­lü hu­kuk pro­fe­sör­le­ri­nin mü­ta­la­ala­rın­dan olu­şan leh­te sa­vun­ma de­lil­le­ri­ni içe­ren kla­sör­ler­dir.

BAV da­va­sın­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­ri hiç ta­nı­ma­dı­ğı hal­de akıl al­maz bir kin, nef­ret ve in­ti­kam his­si için­de ol­du­ğu an­la­şı­lan bu ba­yan üye­nin kim­ler ta­ra­fın­dan mo­ti­ve edi­le­rek bu ha­le ge­ti­ril­di­ği araş­tı­rıl­ma­lı­dır.

Bu üye­nin dı­şın­da, BAV da­va­sı sü­re­cin­de Ba­ron’un ta­li­ma­tı doğ­rul­tu­sun­da hız­lı ve ada­let­siz ka­rar ve­ren, bu yol­la BAV men­sup­la­rı­nı mağ­dur et­me­ye ça­lı­şan bir ki­şi var­dır. Yar­gı­tay’da­ki bu ki­şi hak­kın­da da ge­re­ken ted­bir­ler alın­ma­lı­dır. Çün­kü al­dı­ğı­mız son du­yum­la­ra gö­re Ba­ron, yük­lü mik­tar­da pa­ra ak­tar­dı­ğı bu yar­gı men­su­bu­nu al­dı­ğı pa­ra­yı hak et­me­si ve tek­rar hız­lan­ma­sı hu­su­sun­da uyar­mış, bu ki­şi de Ba­ron’un bu uya­rı­sı üze­ri­ne te­la­şa ka­pıl­mış­tır.

Da­ha ön­ce de da­va­nın za­ma­na­şı­mı ka­ra­rı­nı onay­la­yan Yar­gı­tay sav­cı­sı dos­ya 2. kez tem­yi­ze gel­di­ğin­de 100 kla­sör­lük da­va hak­kın­da bir­kaç saa­tin içe­ri­sin­de ce­za­nın onan­ma­sı yö­nün­de ka­rar ver­miş­tir. Bu hu­kuk ta­ri­hin­de bir re­kor­dur (!) Bu ki­şi­nin, ilk in­ce­le­me­sin­de 45 kla­sör olan ve şim­di 100 kla­sö­re çık­mış olan da­va dos­ya­sı­nı bir­kaç sa­at için­de oku­ya­ma­ya­ca­ğı açık­tır. Bu se­bep­le, bu ga­rip ve hak­sız du­ru­mun da araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

BAV ca­mia­sı men­sup­la­rı­nın ge­rek gö­zal­tı­na alı­nış şe­kil­le­ri, ge­rek Adil Ser­dar Sa­çan mü­dür­lü­ğün­de­ki Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­si'nde gör­dük­le­ri iş­ken­ce, ge­rek­se bu es­na­da em­ni­yet­te­ki ev­rak­la­rın ya­sa dı­şı yol­lar­la ba­sı­na sız­dı­rıl­ma­sı ve Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı­nı sür­dü­ren sav­cı­lı­ğa bil­dir­di­ği­miz di­ğer ya­şa­nan gay­ri hu­ku­ki ge­liş­me­ler, bu ca­mia­ya kar­şı iddia edilen Er­ge­ne­kon ta­ra­fın­dan özel ola­rak plan­lan­mış bir oyu­nun ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği­ni gös­ter­mek­te­dir.

Dev­le­tin hiç­bir ku­ru­mu için­de­ki kü­çük azın­lık bir çe­te, dev­le­ti zaa­fa dü­şü­re­mez. Bu çe­te, elin­de­ki meş­ru gi­bi gö­rü­nen im­kan­lar­la dev­le­tin bir ku­ru­mu­nu ade­ta esir ala­maz. Dev bir men­fa­at şe­be­ke­si­ne çe­vi­re­mez. “Bi­ze mü­da­ha­le eder­se­niz biz de si­ze mü­da­ha­le ede­riz” tar­zın­da mey­dan oku­ya­maz. Dev­le­ti yıl­dı­ra­maz, kor­ku­ta­maz ve sus­tu­ra­maz. Türk dev­le­ti çok bü­yük ve çok güç­lü­dür.

Bu nedenle bu oyunun bozulması için bu davayla ilgili tahrik, sindirme ve korkutma yöntemlerinin ve yönlendirmelerinin tespit edilmesini ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımla.

(Adnan Tınarlıoğlu)

 

 
2009-02-10 20:55:58

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."