''Bilim Araştırma Vakfı Davasın''da Toplanan Deliller BAV Camiası Mensuplarının Masumiyetini Ortaya Koymuştur

Sözkonusu davada, yar­gı­la­nan ki­şi­le­ri aklayan pek çok bel­ge, de­lil ve ta­nık an­la­tı­mı da­va dos­ya­sı­na gir­miş­tir. TOP­LAM SA­YI­LA­RI 250’Yİ BU­LAN bu ka­nıt­lar, BAV Da­va­sın­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­rin MA­SUM OL­DUK­LA­RI­NI VE BİR İF­Tİ­RA­YA MA­RUZ KAL­DIK­LA­RI­NI bel­ge­le­miş­tir. Aşa­ğı­da kü­çük bir kıs­mı sı­ra­la­nan so­mut de­lil­ler, bu da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­rin ma­su­mi­yet­le­ri­ni ka­nıt­la­ma­ya faz­la­sıy­la ye­ter­li­dir.
 
1. DE­LİL: Da­va­da top­la­nan de­lil­ler, da­va­nın en önem­li ta­nı­ğı ola­rak gös­te­ri­len Eb­ru Şim­şek’in ger­çek­le­ri giz­le­di­ği­ni, çar­pıt­tı­ğı­nı ve BAV men­sup­la­rı­na if­ti­ra­da bu­lun­du­ğu­nu bel­ge­le­miş­tir. Bu ne­den­le, Eb­ru Şim­şek aley­hin­de baş­ta İs­tan­bul C. Baş­sav­cı­lı­ğı ol­mak üze­re çe­şit­li sav­cı­lık­lar­ca (İs­tan­bul C. Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 03/7250 Hz., Tuz­la Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 02/2660 Hz., Ka­dı­köy Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 02/22957 Hz., Ka­dı­köy Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 02/15293 Hz., Ka­dı­köy Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 03/1096 Hz., Bü­yük­çek­me­ce Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 02/7488 Hz., İs­tan­bul Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 03/17120, İs­tan­bul Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 03/53596 Hz. Sa­yı­lı so­ruş­tur­ma­lar ne­ti­ce­sin­de) İF­Tİ­RA SU­ÇUN­DAN açıl­mış ve ha­len de­vam eden 8 AY­RI CE­ZA DA­VA­SI bu­lun­mak­ta­dır.
 
2. DE­LİL:  Res­mi bi­lir­ki­şi ra­po­ru, Eb­ru Şim­şek’in id­di­ala­rı­nın asıl­sız ol­du­ğu­nu is­pat­la­mış­tır. Eb­ru Şim­şek, mah­ke­me­de, 1994 yı­lın­da Ka­nal 6 Te­le­viz­yo­nu’nda ya­yın­la­nan gö­rün­tü­le­ri­nin BAV men­sup­la­rın­dan bi­ri­nin İs­tin­ye’de­ki evin­de çe­kil­di­ği­ni öne sür­müş ve bu evi po­li­se de gös­ter­miş­tir. Ne var ki, Eb­ru Şim­şek’in gö­rün­tü­le­rin­de­ki ger­çek ev ile if­ti­ra et­ti­ği (İs­tin­ye’de­ki) evin Mİ­MA­Rİ SİS­TEM­LE­Rİ TA­MA­MEN FARK­LI­DIR. Eb­ru Şim­şek’in 10 se­ne­den be­ri yar­gı­dan, ba­sın­dan, ka­mu­oyun­dan giz­le­di­ği ger­çek evin tüm du­var­la­rın­da ko­lon ve ki­riş­ler var­dır. Oy­sa, if­ti­ra et­ti­ği İs­tin­ye’de­ki evin du­var­la­rı ve ta­van­la­rı düz­dür, hiç­bir ko­lon ve­ya ki­riş bu­lun­ma­mak­ta­dır.  Gö­rün­tü­de­ki ev ile gös­ter­di­ği ev apay­rı bi­na­lar­dır. Ni­te­kim İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nin 2004/337 E. sa­yı­lı dos­ya­sın­da gö­rev­len­dir­di­ği İn­şa­at Yük­sek Mü­hen­di­si bi­lir­ki­şi Çağ­lar Gök­su ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 18.10.2004 ta­rih­li ra­por, EB­RU ŞİM­ŞEK’İN GÖ­RÜN­TÜ­LE­RİN­DE­Kİ EVİN İS­TİN­YE’DE­Kİ EV OL­MA­DI­ĞI­NI, do­la­yı­sıy­la ola­yın BAV men­sup­la­rı ile hiç­bir il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı tar­tış­ma­sız bi­çim­de or­ta­ya çı­kar­mış­tır.
 
3. DE­LİL: De­lil­ler top­lan­dı­ğın­da, Eb­ru Şim­şek’in teh­dit ve şan­taj id­di­ala­rı­nın da ger­çek­dı­şı ol­du­ğu ke­sin­leş­miş­tir. Bu ko­nu­da bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­si ya­pan İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Ad­li Tıp Ana­bi­lim­da­lı Baş­kan­lı­ğı, Eb­ru Şim­şek’in gö­rün­tü­le­ri­ni in­ce­le­miş ve bu ki­şi­nin “si­lah­la teh­dit edil­dim”, “ba­na uyuş­tu­ru­cu hap ve­ril­di”, “gö­rün­tü­ler­de ba­na zor­la ha­yat ka­dı­nı ro­lü yap­tı­rıl­dı” gi­bi id­di­ala­rı­nın ger­çek­dı­şı ol­du­ğu­nu 21.10.2005 ta­rih ve 2005/127765 sa­yı­lı ra­po­ruy­la tes­pit et­miş­tir.
4. DE­LİL: Ma­lum gö­rün­tü­ler 1994 yı­lın­da ya­yın­lan­dı­ğın­da, Eb­ru Şim­şek’e, “bu­nu BAV Ca­mi­ası men­sup­la­rı­nın üze­ri­ne ata­lım” ak­lı­nı ve­ren Fi­liz Ka­ra­taş isim­li ki­şi, ta­nık ola­rak 09.12.2004 ta­ri­hin­de İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nin 04/337 E. sa­yı­lı dos­ya­sın­da mah­ke­me önün­de her şe­yi iti­raf et­miş­tir. O dö­nem, Eb­ru Şim­şek’le ay­nı evi pay­la­şan Fi­liz Ka­ra­taş, Eb­ru Şim­şek’in gö­rün­tü­le­rin­de­ki olay­la BAV Ca­mi­ası men­sup­la­rı­nın hiç­bir il­gi­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı, BU HA­YA­Lİ İD­Dİ­AYI BİR­LİK­TE UY­DUR­DUK­LA­RI­NI açık­la­mış­tır.
 
5. DE­LİL: Eb­ru Şim­şek’in BAV da­va­sı­na ko­nu olan ha­ya­li id­di­ala­rı, da­ha ön­ce de (Eb­ru Şim­şek’in bu asıl­sız id­di­ayı ilk ola­rak or­ta­ya at­tı­ğı 1994 yı­lın­da baş­la­yan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da) Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lık­la­rı ta­ra­fın­dan araş­tı­rıl­mış, ya­pı­lan tah­ki­kat so­nun­da bu İD­Dİ­ALA­RIN MES­NET­SİZ VE GER­ÇEK­DI­ŞI OL­DU­ĞU an­la­şıl­mış­tır. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Eb­ru Şim­şek’in ay­nı id­di­ala­rı hak­kın­da (1999 yı­lın­da) İs­tan­bul C. Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan 12.08.1999 ta­rih ve 96/9848 Hz – 99/8409 K. sa­yı­lı TA­KİP­SİZ­LİK KA­RA­RI ver­miş­tir. Bu ta­kip­siz­lik ka­ra­rı da ke­sin­leş­miş­tir.
 
6. DE­LİL: BAV da­va­sın­da şi­ka­ye­ti­ni sür­dü­ren di­ğer ki­şi olan Fa­tih Al­tay­lı’nın “sa­nık­lar ba­na ha­ka­ret içe­ren faks­lar gön­der­di­ler” id­di­ası­nın ger­çek­dı­şı ol­du­ğu, Kar­tal 2. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si’nin 96/381 E. – 98/508 K sa­yı ve 12.06.98 ta­rih­li ke­sin­leş­miş ka­ra­rı, İs­tan­bul 6. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si’nin 01/261 E. - 02/335 K. Sa­yı ve 22.05.20 02 ta­rih­li ke­sin­leş­miş ka­ra­rı ve İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si’nin söz ko­nu­su dos­ya­ya sun­du­ğu 28.01.2002 ta­rih­li bi­lir­ki­şi ra­po­ruy­la an­la­şıl­mış­tır.
 
7. DE­LİL: DYP Ge­nel Baş­ka­nı Sa­yın Meh­met Ağar ile DYP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­yın Ce­lal Adan, de­lil­ler top­lan­dık­tan son­ra, bu da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­rin ken­di­le­ri­ne kar­şı hu­ku­ka ay­kı­rı bir dav­ra­nış­la­rı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­na KE­SİN KA­NA­AT­LE­Rİ­NİN GEL­Dİ­Ğİ­Nİ ifa­de ede­rek 02.11.2004 ve 24.02.2005 ta­rih­le­rin­de şi­ka­yet­le­ri­ni ge­ri çek­miş­ler­dir.   
 
8. DE­LİL: İd­di­ana­me­de isim­le­ri bu­lu­nan di­ğer ki­şi­le­rin tü­mü, 1999 ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alı­nan ha­nım­la­rın an­ne ve ba­ba­la­rı­dır. Bu ki­şi­ler, “eğer şi­ka­yet­çi ol­maz­sa­nız kı­zı­nı­zı bir da­ha gö­re­mez­si­niz” di­ye­rek kor­ku­tu­lup şi­ka­yet­çi ol­ma­ya zor­lan­mış­lar­dır. Ev­lat­la­rı­na ka­vuş­tuk­la­rın­da ise, sav­cı­lı­ğa ve mah­ke­me­ye baş­vu­ra­rak, kim­se­den şi­ka­yet­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı açık­ça ifa­de et­miş­ler­dir.
 
9. DE­LİL: İd­di­ana­me­de şan­taj id­di­ala­rı­nın söz­de de­li­li ola­rak gös­te­ri­len ve tu­ta­nak­lar­da “giz­li ka­me­ra” ola­rak isim­len­di­ri­len eş­ya­la­rın, SI­RA­DAN BAH­ÇE KA­ME­RA­LA­RI ol­du­ğu (Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Elekt­rik-Elekt­ro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Av­ni Mor­gül ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 15/01/2002 ta­rih­li bi­lir­ki­şi ra­po­ru baş­ta ol­mak üze­re) çe­şit­li üni­ver­si­te­le­rin bi­lir­ki­şi ra­por­la­rıy­la or­ta­ya çık­mış­tır.
 
10. DE­LİL: Ha­yal mah­su­lü şan­taj id­di­ala­rı­nın hiç­bir de­li­li ya da da­ya­na­ğı yok­tur. Bu tür id­di­ala­rın söz­de ka­nı­tı ola­rak ba­sın men­sup­la­rı­na teş­hir edi­len ve “şan­taj ka­se­ti” ola­rak gös­te­ril­me­ye ça­lı­şı­lan CD’le­rin, SI­RA­DAN BEL­GE­SEL FİLM­LER ol­du­ğu an­la­şıl­mış­tır. Ay­rı­ca ba­sın­da ken­di­le­ri­ne şan­taj ya­pıl­dı­ğı id­dia edi­len isim­ler, hem şan­taj id­di­ala­rı­nı hem de gö­rün­tü­le­ri­nin çe­kil­di­ği id­di­ala­rı­nı her aşa­ma­da red­det­miş­ler­dir.
          
11. DE­LİL: İd­di­ana­me­de söz­de suç de­li­li ola­rak zik­re­di­len ve ya­sa­dı­şı bir eş­ya ha­va­sı ver­mek için tu­ta­nak­lar­da “dis­ket si­li­ci” ola­rak isim­len­di­ri­len elekt­ro­nik eş­ya­nın, her bil­gi­sa­yar­da kul­la­nı­lan ve bil­gi­sa­ya­ra dis­ket tak­ma­ya ya­ra­yan SI­RA­DAN DİS­KET SÜ­RÜ­CÜ­SÜ ol­du­ğu İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len, İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Fo­to Film Şu­be­de gö­rev­li bi­lir­ki­şi­ler Ru­şen Öz­top­rak ve Mus­ta­fa Çam­lı­bel’in 09.10.2006 ta­ri­hin­de 06/26 E. sa­yı­lı dos­ya­da yap­tık­la­rı tes­pit­le or­ta­ya çık­mış­tır.
 
12. DE­LİL: İd­di­ana­me­ye da­ya­nak ya­pı­lan sah­te em­ni­yet ifa­de­le­ri­nin ve em­ni­yet tu­ta­nak­la­rı­nın ya­sa­dı­şı ol­du­ğu açık bir şe­kil­de or­ta­ya çık­mış­tır. Bu sah­te tu­ta­nak­la­rı dü­zen­le­yen em­ni­yet gö­rev­li­le­ri İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Yük­sek Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun 10.12.2004 ta­rih ve 2004/73 Ka­rar sa­yı­lı ka­rar­la­rıy­la İŞ­KEN­CE SU­ÇUN­DAN MES­LEK­TEN İH­RAÇ EDİL­MİŞ­LER, ba­zı­la­rı iş­ken­ce, ir­ti­kap ve gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma suç­la­rın­dan hü­küm gi­ye­rek ce­za­evi­ne gir­miş­tir. (İs­tan­bul 1. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nin 03/60 E. – 03/446 K. Sa­yı­lı ka­ra­rı, Fa­tih 2. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si’nin 05/2121 E. – 06/278 K. Sa­yı­lı ka­ra­rı) Bu gö­rev­li­ler hak­kın­da iş­ken­ce ve fe­na mu­ame­le suç­la­rın­dan çok sa­yı­da da­va da de­vam et­mek­te­dir (İs­tan­bul 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si 05/273 E. Sa­yı­lı, İs­tan­bul 6. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si 06/80 E. Sa­yı­lı, Fa­tih 1. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si 04/1295 E. Sa­yı­lı, Fa­tih 1. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si 05/73 E. Sa­yı­lı, İs­tan­bul 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si 05/122 E. Sa­yı­lı, İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si 05/249 E. sa­yı­lı, Fa­tih 3. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si 05/526 E. Sa­yı­lı, İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si 04/393 E. Sa­yı­lı da­va­lar) Ay­rı­ca söz ko­nu­su em­ni­yet ifa­de­le­ri­nin ge­çer­siz ol­du­ğu, İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan da ka­bul edil­miş­tir. Mah­ke­me 2007/339 E. Sa­yı­lı da­va­nın 29.02.2008 ta­rih­li du­ruş­ma­sın­da “ya­sak usul­ler­le alı­nan ifa­de­le­rin de­lil ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği CMK'nun 148. Mad­de­den an­la­şıl­dı­ğın­dan” di­ye­rek söz ko­nu­su em­ni­yet ifa­de­le­ri­nin hük­me esas alı­na­ma­ya­ca­ğı­nı açık­ça ifa­de et­miş­tir. 
 
13. DE­LİL: İd­di­ana­me­de “Mad­di Sö­mü­rü Dü­ze­ni” baş­lı­ğı al­tın­da or­ta­ya atı­lan id­di­ala­rın da ta­ma­men asıl­sız ve ha­yal mah­su­lü ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tır. Hak­sız çı­kar id­di­ala­rı­nın söz­de de­li­li gi­bi gös­te­ril­me­ye ça­lı­şı­lan bir ta­kım gay­rı men­kul sa­tış­la­rı­nın ya hiç ger­çek­leş­me­di­ği, ya da bun­la­rı sa­tan­la­rın ge­lir­le­ri­ni ken­di­le­ri­nin kul­lan­dı­ğı biz­zat il­gi­li­si du­ru­mun­da­ki ta­nık­la­rın be­yan­la­rıy­la tes­pit edil­miş­tir.
 
14. DE­LİL: Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nın de­ne­tim bi­ri­mi olan Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu (MA­SAK) bu da­va­da yar­gı­la­nan BAV men­sup­la­rı­nın tü­mü­nün mal var­lık­la­rı­nı, şir­ket­le­ri­ni, ge­lir­le­ri­ni in­ce­le­miş, hiç­bir suç un­su­ru­na rast­la­ma­mış, bu ger­çe­ği bel­ge­len­di­ren 28.06.2000 ta­rih ve B.07.0.MSK.0.02-MVA-19 sa­yı­lı, 27.07.2000 ta­rih ve GKR-2000-22-173/Müt-2 sa­yı­lı, 16.07.2001 ta­rih ve GKR-2001-22-173/Müt-1 sa­yı­lı 3 AY­RI RA­PO­RU dos­ya­ya sun­muş­tur. Ni­te­kim İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, gö­zal­tı­na alı­nan ki­şi­ler­den zap­te­di­len tüm eş­ya­la­rı, pa­ra­la­rı, araç­la­rı, gay­rı men­kul­le­ri sa­hip­le­ri­ne ia­de et­miş­tir.
 
15. DE­LİL: BAV Da­va­sı id­di­ana­me­sin­de yer alan suç­la­ma­lar çe­şit­li sav­cı­lık­lar­da de­fa­lar­ca ta­kip­siz­lik al­mış­tır. Sav­cı­lık­lar ta­ra­fın­dan söz ko­nu­su id­di­alar in­ce­le­ne­rek ve­ril­miş olan bu TA­KİP­SİZ­LİK KA­RAR­LA­RI, Ağır Ce­za Mah­ke­me­le­rin­ce ve­ri­len ona­ma ka­rar­la­rıy­la KE­SİN­LEŞ­MİŞ­TİR.
 
16. DE­LİL: Bu da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­rin, gü­ya Ful­ya Va­ni­oğ­lu isim­li bir ki­şi­ye ki­tap ter­cü­me­si yap­tır­dık­la­rı ve üc­ret öde­me­dik­le­ri id­dia edil­miş­tir. İs­tan­bul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan 04/337 E. Sa­yı­lı da­va­da 24.09.2004 ta­ri­hin­de ta­nık ola­rak din­le­nen Ful­ya Va­ni­oğ­lu, KİM­SE­NİN KEN­Dİ­Sİ­NİN EME­Ğİ­Nİ SÖ­MÜR­ME­Dİ­Ğİ­Nİ, id­di­anın ta­ma­men asıl­sız ol­du­ğu­nu açık­ça an­lat­mış­tır.
 
17. DE­LİL: Da­va dos­ya­sı­na “sa­nık­la­rın te­le­fon gö­rüş­me­le­ri” di­ye ak­ta­rı­lan tu­ta­nak­la­rın hiç­bi­ri­nin da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­re ait ol­ma­dı­ğı, sa­nık­lar­la uzak­tan ya­kın­dan ala­ka­sı bu­lun­ma­yan, kim ol­du­ğu bel­li ol­ma­yan ki­şi­le­rin oluş­tur­du­ğu su­ni ko­nuş­ma­lar ol­du­ğu ve hep­sin­den öte bu tu­ta­nak­la­rın ya­sa­dı­şı ni­te­lik ta­şı­dı­ğı or­ta­ya çık­mış­tır. Ni­te­kim mah­ke­me dos­ya­la­rın­da BU TARZ BİR BANT KAY­DI YOK­TUR.
 
18. DE­LİL: Sa­yın Ad­nan Ok­tar’ın Ha­run Yah­ya müs­te­ar adıy­la ka­le­me al­dı­ğı eser­le­riy­le il­gi­li İT­HAM­LA­RIN Bİ­LİM­DI­ŞI VE GER­ÇEK­DI­ŞI OL­DU­ĞU, İla­hi­yat Fa­kül­te­le­ri’nin (Prof. Dr. Hay­ret­tin Ka­ra­man, Prof. Dr. Meh­met Bay­rak­dar, Prof. Dr. M. Hay­ri Kır­ba­şoğ­lu, Prof. Dr. Mev­lüt Gün­gör, Prof. Dr. Sa­im Yep­rem, Prof. Dr. Sa­lih Ak­de­mir, Doç. Dr. Ömer Öz­soy, Doç., Doç. Dr. İl­ha­mi Gü­ler, Dr. Meh­met Pa­ça­cı baş­ta ol­mak üze­re) öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan bu eser­ler hak­kın­da dü­zen­le­nen bi­lir­ki­şi ra­por­la­rıy­la bel­ge­len­miş­tir.
 
19. DE­LİL: Da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­rin Ba­bu­na Kam­pan­ya­sı ka­na­lıy­la hak­sız ge­lir te­min et­tik­le­ri şek­lin­de­ki id­di­anın ger­çek­dı­şı ol­du­ğu, BAV Ca­mi­ası’nın bu kam­pan­yay­la il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı ve söz ko­nu­su kam­pan­ya­da her­han­gi bir usul­süz­lük bu­lun­ma­dı­ğı 5 AY­RI YAR­GI KA­RA­RIY­LA (İs­tan­bul C. Sav­cı­lı­ğı’nın 99/60752 Hz – 00/3849 K sa­yı ve 07.04.2000 ta­rih­li, İs­tan­bul C. Sav­cı­lı­ğı’nın 00/66717 Hz – 01/3331 K sa­yı ve 15.03.2001 ta­rih­li, Fa­tih C. Sav­cı­lı­ğı­nın 99/15799 Hz – 00/1718 K sa­yı ve 02.03.2000 ta­rih­li ta­kip­siz­lik ka­rar­la­rı ve yi­ne bu ka­rar­la­rı ona­yan Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Mü­te­fer­rik ka­rar­la­rı) ke­sin­lik ka­zan­mış­tır.
 
20. DE­LİL: Da­va­da yar­gı­la­nan ki­şi­le­re ait şir­ket­le­rin tüm def­ter­le­ri, ka­zanç­la­rı, ge­lir­le­ri, he­sap­la­rı en in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar in­ce­len­miş­tir. Bu in­ce­le­me­le­rin tü­mü usul­süz ka­zanç id­di­ala­rı­nı çü­rü­ten res­mi rapor­lara dönüş­müş­tür.
 
 
Bu ka­nıt­la­rın da bel­ge­le­di­ği gi­bi, ger­çek­te or­ta­da en kü­çük bir suç un­su­ru bu­lun­ma­mak­ta­dır. Nitekim İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 1 Nisan 2008 tarihinde yapılan son celsesinde esas hakkında mütalaa veren Savcılık makamı tüm sanıklar için beraat kararı verilmesi talep etmiştir. Bu mütalaanın tam metni aşağıda verilmiştir.
  
 Bilim Araştırma Vakfı Davası’nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Nisan 2008 tarihli esas hakkındaki beraat mütalaası
 
“Sa­nık­lar hak­kın­da suç iş­le­mek için ör­güt kur­mak, bu ör­gü­tü yö­net­mek ve ör­güt adı­na fa­ali­yet­te bu­lun­mak suç­la­rın­dan ka­mu da­va­sı açıl­mış­tır.
 
27.03.2008 ta­rih­li cel­se­de za­manaşı­mı ya­kın ta­rih­te olan sa­nık­lar­la il­gi­li dos­ya­nın tef­ri­ki­ne, di­ğer sa­nık­lar yö­nün­den da­va­ya de­vam edil­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­si şek­lin­de­ki ta­le­bi­min mah­ke­me­ce red­de­di­le­rek bü­tün sa­nık­lar hak­kın­da esas hak­kın­da mü­taa­la be­ya­nı is­te­nil­miş­tir.
 
Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si’nin boz­ma ka­ra­rı aley­he olup, bir kı­sım sa­nık­la­rın (4 ki­şi) boz­ma­ya kar­şı di­ye­cek­le­ri so­rul­ma­dan za­manaşı­mı ta­ri­hi ya­kın ol­ma­yan sa­nık­lar hak­kın­da da ka­rar ve­ril­me­si CMUK.nun 326/2. mad­de­si­ne ay­kı­rı­lık teş­kil ede­cek­tir.
 
An­cak İd­di­a Ma­ka­mı ola­rak mev­cut de­lil du­ru­mu­na gö­re bü­tün sa­nık­lar­la il­gi­li esas hak­kın­da mü­ta­laa be­yan et­mek du­ru­mun­da­yız.
 
Sa­nık­la­rın po­lis­te mü­da­fi­i ha­zır ol­ma­dan ver­dik­le­ri ve mah­ke­me­de bu ifa­de­nin iş­ken­ce al­tın­da alın­dı­ğın­dan ba­his­le ka­bul et­me­dik­le­ri ifa­de­le­rin­den baş­ka mah­ke­me­miz­ce top­la­nan de­lil­ler ara­sın­da sa­nIk­lar aley­hİ­ne de­lİl bu­lun­ma­mak­ta­dır.
 
Mah­ke­me­ce 29.02.2008 ta­rih­li ara ka­ra­rı­nın 5. ben­din­de, ya­sak usul­ler­le alı­nan ifa­de­ler de­lil ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği, CMK'nun 148. mad­de­de an­la­şıl­dı­ğın­dan hu­ku­ka ay­kı­rı ola­rak alın­dı­ğı id­di­a edi­len ifa­de ve de­lil­le­ri dos­ya­dan çı­kar­tıl­ma­sı şek­lin­de­ki ta­le­bin red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.
 
CMK’nun 148/4. mad­de­si ge­re­ğin­ce po­lis­te alı­nan mü­da­fii­siz ifa­de­le­rin de­lil ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği, böy­le­ce mah­ke­me­ce de ka­bul edil­miş­tir.
 
Sa­nık­lar hak­kın­da açı­lan ana da­va­dan tef­rik edi­len da­va­dan 5 sa­nık hak­kın­da İd­di­a Ma­ka­mı ola­rak 4616 sa­yı­lı ka­nun ge­re­ği da­va­nın ke­sin hük­me bağ­lan­ma­sı­nın er­te­len­me­si ta­lep edil­miş olup, mah­ke­me­ce bu 5 sa­nı­ğın şan­taj ve çe­te yö­ne­ti­ci­si üye­si ol­mak suç­la­rın­dan bu sa­nık­la­rın be­ra­at­le­ri­ne ka­rar ve­ril­miş ve bu ka­rar tem­yiz edil­mek­si­zin ke­sin­leş­miş­tir.
 
Bu du­rum­da sa­nık­lar­dan Ad­nan Ok­tar'ın suç iş­le­mek için ör­güt kur­mak ve di­ğer sa­nık­la­rın ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­si ol­mak ve ör­güt adı­na fa­ali­yet­te bu­lun­mak suç­la­rı­nı iş­le­dik­le­ri sa­bit ol­ma­dı­ğın­dan CMK’nun 223/2e mad­de­si ge­re­ğin­ce bü­tün sa­nık­la­rın müs­net suç­lar­dan AY­RI AY­RI BE­RA­AT­LE­Rİ­NE ka­rar ve­ril­me­si ka­mu adı­na ta­lep ve mü­ta­laa olu­nur.
 
 
H.Hilmi Müftüoğlu
 
 
 
Bilim Araştırma Vakfı Davası hakkındaki bilgi, belge ve adli dökümanları www.bav-savunma.org  sitesinde bulabilirsiniz. Ebru Şimşek'in iddialarının iftira mahiyetinde olduğunu ortaya koyan adli belgelerin tümünü www.ebrusimsekolayininperdearkasi.com  adresinde bulabilirsiniz.
2008-08-07 00:11:33

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."